Dịch và chuẩn hóa bộ công cụ đánh giá giáo dục DREEM: Nghiên cứu bước đầu về giáo dục điều dưỡng tại Việt Nam

Hiện nay, không có nhiều bộ công cụ đánh giá giáo dục điều dưỡng dành cho sinh viên điều dưỡng có thể sử dụng được tại Việt Nam. Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu dịch ra tiếng Việt và chuẩn hóa bộ công cụ Đánh giá giáo dục điều dưỡng Dundee (DREEM). | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DỊCH VÀ CHUẨN HÓA BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC DREEM NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ GIÁO DỤC ĐIỀU DƯỠNG TẠI VIỆT NAM TRANSLATION AND ADAPTATION OF THE DREEM INSTRUMENT A VIETNAMESE NURSING EDUCATION PILOT PROJECT HOÀNG LAN VÂN1 SANDIE MCCARTHY2 JOANNE RAMSBOTHAM2 TÓM TẮT đánh giá các chương trình đào tạo điều dưỡng trong tương lai tại Việt Nam. Hiện nay không có nhiều bộ công cụ đánh giá giáo dục điều dưỡng dành cho sinh viên điều Từ khóa đào tạo điều dưỡng đánh giá giáo dưỡng có thể sử dụng được tại Việt Nam. Vì vậy dục bộ công cụ DREEM chuẩn hóa bộ công cụ nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu dịch ra tiếng Việt và chuẩn hóa bộ công cụ Đánh ABSTRACT giá giáo dục điều dưỡng Dundee DREEM . Background There are few educational Phương pháp Giai đoạn 1 thực hiện dịch bộ instruments available to assess the educational công cụ áp dụng phương pháp dịch ngược và environment for nursing students. thảo luận nhóm. Giai đoạn 2 dùng hội đồng gồm giáo viên điều dưỡng để thẩm định độ chuẩn về Aim This study translated and tested the nội dung và sự phù hợp về văn hóa của bộ công Dundee Ready Educational Environment cụ đã dịch. Measure DREEM instrument into Vietnamese. Kết quả Bộ công cụ DREEM tiếng Việt đạt Method The first phase involved a parallel điểm chuẩn nội dung cao CVI 0 94 trong đó blind back-translation technique and group điểm CVI của các subscales bao gồm đánh giá discussion. The second phase involved a của sinh viên về giảng dạy là 0 97 về giảng viên Vietnamese nurse teacher panel who assessed là 0 95 về môi trường học là 0 95 và phần sinh the translated instrument for content validity and viên tự đánh giá về việc học và hoạt động xã hội cultural acceptability. là 0 91 và 0 90. 19 trên 50 câu hỏi trong bộ cộng cụ đã được chỉnh sửa do sự khác biệt giữa tiếng Results The Vietnamese DREEM Anh và tiếng Việt về văn hóa và bối cảnh ngữ demonstrated a high total content validity index nghĩa của một số khái niệm mới trong giáo dục of with subscales .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
168    58    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.