Sự hài lòng của người nhà người bệnh điều trị tại khoa Hồi sức tích cực ngoại tim mạch Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E

Bài viết trình bày đánh giá mức độ hài lòng của người nhà người bệnh điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 99 người nhà của bệnh nhân tim mạch nằm tại đơn vị chăm sóc tích cực, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E, Hà Nội. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI NHÀ NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC NGOẠI TIM MẠCH TRUNG TÂM TIM MẠCH-BỆNH VIỆN E PATIENT RELATIVES SATISFACTION AT THE INTENSIVE CARE UNIT OF THE CARDIOVASCULAR CENTER E HOSPITAL ĐINH THỊ HẢO1 PHẠM THỊ THANH PHƯỢNG2 LÊ THỊ CÚC2 TÓM TẮT ABSTRACT Mục tiêu Đánh giá mức độ hài lòng của Aim To assess the levels of patient relatives người nhà người bệnh điều trị tại khoa Hồi sức satisfaction in the intensive care unit at a tích cực Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E. cardiovascular center. Phương pháp Nghiên cứu mô tả cắt ngang Methods A cross-sectional study was thực hiện trên 99 người nhà của bệnh nhân tim conducted in 99 family members of patients with mạch nằm tại đơn vị chăm sóc tích cực Trung cardiovascular problems who needed intensive tâm Tim mạch Bệnh viện E Hà Nội. care in E hospital Hanoi. Kết quả Người nhà có sự hài lòng cao nhất Results The study findings indicated that về sự tham gia của người nhà khi bác sĩ đi buồng the high levels of family satisfaction were rated hàng ngày 83 9 15 2 sự quan tâm và chăm for family participation in daily rounds with sóc của nhân viên hồi sức cấp cứu tích cực với healthcare staff ICU staff s concern người bệnh 81 9 11 9 nhân viên y tế cung and caring towards patients ICU cấp đầy đủ thông tin về người bệnh 79 14 9 . staff s provision of information for family members Điểm hài lòng trung bình thấp nhất là về không 79 . The lowest satisfaction score was the khí trong phòng chờ khoa hồi sức 50 8 34 5 . atmosphere of ICU waiting room . Kết luận Người nhà người bệnh có mức độ Conclusion Patients relatives perceived high hài lòng cao với dịch vụ chăm sóc cho NB điều levels of satisfaction towards ICU services and trị tại khoa ICU tuy nhiên một số khía cạnh trong staff. However there are some areas need to be chăm sóc người bệnh và người nhà cần được improved including individual needs of family and quan tâm hơn như nhu cầu của người nhà người

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
62    42    1    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.