Vận dụng triết lý nhân sinh của người Việt qua tục ngữ ca dao để dạy phần văn học dân gian cho học sinh lớp 7, 8 Trường phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành

Bài viết Triết lý nhân sinh của người Việt qua Tục ngữ, ca dao xuất phát từ việc đọc hiểu một số văn bản Văn học dân gian ở hai thể loại ca dao và tục ngữ, thấy được những giá trị to lớn về nội dung, nghệ thuật, đặc biệt là những quan niệm về cuộc sống trong cách nhìn nhận về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, xã hội, để thấy được chất trí tuệ và tinh thần nhân văn của người bình dân xưa. | 258 VẬN DỤNG TRIẾT LÝ NHÂN SINH CỦA NGƢỜI VIỆT QUA TỤC NGỮ CA DAO ĐỂ DẠY PHẦN VĂN HỌC DÂN GIAN CHO HỌC SINH LỚP 7 8 TRƢỜNG PHỔ THÔNG THỰC HÀNH CHẤT LƢỢNG CAO NGUYỄN TẤT THÀNH Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc Khoa Tiểu học và THCS Email vonghiem5286@ Tóm tắt Bài viết Triết lý nhân sinh của người Việt qua Tục ngữ ca dao xuất phát từ việc đọc hiểu một số văn bản Văn học dân gian ở hai thể loại ca dao và tục ngữ thấy được những giá trị to lớn về nội dung nghệ thuật đặc biệt là những quan niệm về cuộc sống trong cách nhìn nhận về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên xã hội để thấy được chất trí tuệ và tinh thần nhân văn của người bình dân xưa. Từ những nghiên cứu trên tác giả cũng vận dụng vào thực tiễn dạy học phần tục ngữ ca dao cho học sinh lớp 7 8 trường Phổ thông THCLC Nguyễn Tất Thành nhằm giúp học sinh hiểu được ý nghĩa thực tiễn tầm trí tuệ và giá trị nhân văn cao cả mà cha ông ta đã gửi gắm từ đó rút ra những bài học nhân sinh. I Đặt vấn đề Ca dao tục ngữ là di sản văn hoá tinh thần quý báu của dân tộc ta được đúc kết qua thời gian góp phần làm nên sức mạnh truyền thống của dân tộc. Đó là kho tri thức về đời sống đạo lý làm người. Có thể thấy rõ tư tưởng quan niệm triết lý nhân sinh của dân tộc ta qua ca dao tục ngữ. Trong sự phát triển của xã hội khoa học công nghệ ngày càng phát triển đời sống vật chất được nâng cao ở một khía cạnh nào đó các giá trị nhân văn bị đảo lộn việc tìm lại những giá trị tư tưởng đạo đức truyền thống là cần thiết và ca dao tục ngữ chính là mạch nguồn truyền thống để chúng ta trở về nhận ra nhưng triết lý nhân sinh sâu sắc. Nghiên cứu tìm hiểu về ca dao tục ngữ trên tinh thần khoa học là một việc làm cần thiết đẻ nâng cao chất lượng dạy học các giờ Tục ngữ ca dao ở Trường Trung học cơ sở giúp học sinh hứng thú và tác động đến nhận thức tư tưởng đạo đức của các em. II Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực hiện bài viết khoa học này chúng tôi đã sử dụng - Phương pháp sưu tầm. - Phương pháp khảo sát thống kê. 259 - Phương pháp so sánh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.