Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị tri thức tại Trường Đại học Tài chính – Kế toán trong bối cảnh chuyển đổi số

Bài viết này nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị tri thức Trường Đại học Tài chính – Kế toán trong bối cảnh chuyển đổi số. Kết quả nghiên cứu cho thấy các biến “chiến lược lãnh đạo”, “hạ tầng công nghệ”, “văn hóa tổ chức”, “quy trình quản trị tri thức”, “thái độ của cá nhân người lao động” có ảnh hưởng đến quản trị tri thức Trường Đại học Tài chính - Kế toán trong bối cảnh chuyển đổi số. | ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ TRI THỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ FACTORS AFFECTING KNOWLEDGE MANAGEMENT AT UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION Ngày nhận bài 28 11 2021 ThS. Lê Thị Minh Toàn Ngày nhận kết quả phản biện 02 12 2021 Trường Đại học Tài chính - Kế toán Ngày duyệt đăng 22 12 2021 TÓM TẮT Bài báo này nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị tri thức Trường Đại học Tài chính Kế toán trong bối cảnh chuyển đổi số. Kết quả nghiên cứu cho thấy các biến chiến lược lãnh đạo hạ tầng công nghệ văn hóa tổ chức quy trình quản trị tri thức thái độ của cá nhân người lao động có ảnh hưởng đến quản trị tri thức Trường Đại học Tài chính - Kế toán trong bối cảnh chuyển đổi số. Trên cơ sở đó tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị tri thức Trường Đại học Tài chính Kế toán trong bối cảnh chuyển đổi số. Từ khóa Tri thức quản trị tri thức trong trường đại học chuyển đổi số. ABSTRACT This article studies the factors affecting knowledge management in the University of Finance and Accountancy in the context of digital transformation. The research results show that the variables leadership strategy technological infrastructure organizational culture knowledge management process attitude of individual employees have an influence on knowledge management in the University of Finance and Accountancy in the context of digital transformation. On that basis the author proposes some recommendations to improve the efficiency of knowledge management in the University of Finance and Accountancy in the context of digital transformation. Keywords Knowledge knowledge management in universities digital transformation. 1. Đặt vấn đề Sự phát triển vũ bão của cách mạng khoa học công nghệ cũng như sự hình thành nền kinh tế tri thức đã làm thay đổi một cách đáng kể vai trò và sứ mạng của các trường đại học. Trường đại học luôn đóng vai .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
223    124    6    02-12-2023
36    529    3    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.