Luận văn Thạc sĩ Luật học: Chế định miễn hình phạt trong luật hình sự Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về miễn hình phạt, đồng thời nghiên cứu quy định của pháp luật hình sự một số nước trên thế giới và thực tiễn áp dụng nhằm đưa ra những phương hướng và giải pháp làm cơ sở cho việc hoàn thiện pháp luật hình sự, tạo điều kiện cho quá trình áp dụng chế định này. | ĐẠI HỌC QUỐC G IA H À N Ộ I KHOA LUẬT TRẦN TH Ị Q U Ỳ N H CHẼ ĐỊNH MIỄN HỈNH PHẠT TRONG LUẬT HÌNH s ự VIỆT NAM C huyên ngành Luật hình sự M ã số 60 38 40 LUẬN VẢN THẠC s ĩ L U Ậ T HỌC N gười hướng dẫn khoa h ọc T SK H .PG S Lê Cảm HÀ N Ộ I - 2007 MỤC LỤC Trang Trang ph ụ bìa Lời cam đoan M ục lục MỞ ĐẦU 1 C h ư ơ n g 1. MỘT Số VÂN ĐỂ CHUNG VỂ MIÊN HÌNH PHẠT 9 . K hái niệm và các đặc điểm cơ bản của m iễn hình phạt 9 . K hái niệm miễn hình phạt 9 . Các đặc điểm cơ bản của m iễn hình phạt 11 . Phân biệt miễn hình phạt với hình phạt cảnh cáo miễn trách 14 nhiệm hình sự m iễn chấp hành hình phạt và án treo . Lược khảo sự hình thành và phát triển của các quy phạm về 19 m iễn hình phạt trong luật hình sự Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 cho đến nay Giai đoạn từ sau Cách m ạng tháng Tám năm 1945 đến pháp 19 điển h ó a lần thứ nhất - Bộ luật hình sự năm 1985 . Giai đoạn từ sau khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1985 cho 27 đến nay . Các quy định về miễn hình phạt trong pháp luật hình sự m ột số 31 nước trên thế giới C hương 2 CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN HÌNH PHẠT THEO PHÁP LUẬT 45 HÌNH Sự VIỆT NAM HIỆN HÀNH VÀ THỰC TIÊN ÁP DỤNG . Phân loại các dạng loại m iễn hình phạt 45 . Căn cứ vào vị trí sắp xếp tại Bộ luật hình sự 45 . Căn cứ vào phạm vi đối tượng áp dụng 46 . Các trường hợp m iễn hình phạt theo pháp luật hình sự Việt 47 N am h iện hành . Các trường hợp miễn hình phạt được quy định trong Phần chung 48 Bộ luật hình sự năm 1999 2 .2 .2. Trường hợp miễn hình phạt được quy định trong Phần các tội 53 phạm Bộ luật hình sự năm 1999 . Quy trình áp dụng biện pháp m iễn hình phạt tại m ột bản án 57 đối với người phạm tội và hệ quả pháp lý của việc người phạm tội được m iễn hình phạt . Thực tiễn áp dụng ch ế định m iễn hình phạt 58 . M iễn hình phạt được áp dụng rất ít trong xét xử của T òa án 58 . M ột số trường hợp cụ thể Tòa án m iễn hình phạt cho người 66 phạm tội . M iễn hình phạt chủ yếu được

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    103    3    29-11-2023
20    93    1    29-11-2023
38    33    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.