Luận văn Thạc sĩ Luật học: Nhân thân người phạm tội với việc quyết định hình phạt từ thực tiễn thành phố Hà Nội

Xuất phát từ tình hình nghiên cứu về NTNPT và QĐHP, chúng tôi nhận thấy cần có sự nghiên cứu toàn diện, có hệ thống về vấn đề áp dụng NTNPT trong việc QĐHP, phân tích thực tiễn áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội để từ đó có những kiến nghị sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự về NTNPT và QĐHP. Cũng qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động QĐHP của Toà án để đạt được mục đích cuối cùng của hình phạt là giáo dục, cải tạo người phạm tội trở thành công dân có ích cho xã hội. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN BÍCH HUYỀN NH N TH N NG êI PH M TéI VíI VIÖC QUYÕT ÞNH H NH PH T Tõ THùC TIÔN THµNH PHè Hµ NéI Chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự Mã số 60 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS. ĐẶNG QUANG PHƢƠNG HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác tin cậy và trung thực. Người cam đoan Nguyễn Bích Huyền MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng MỞ ĐẦU .1 Chƣơng 1 MÔT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHÂN THÂN NGƢỜI PHẠM TỘI VÀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT .6 . Một số vấn đề lý luận về nhân thân ngƣời phạm tội .6 . Khái niệm nhân thân người phạm tội .6 . Đặc điểm nhân thân người phạm tội .10 . Một số vấn đề lý luận về quyết định hình phạt .18 . Khái niệm quyết định hình phạt .19 . Các nguyên tắc quyết định hình phạt .28 . Các căn cứ quyết định hình phạt .30 . Nhân thân ngƣời phạm tội là một trong các căn cứ quyết định hình phạt .34 Chƣơng 2 QUY ĐỊNH VỀ NHÂN THÂN NGƢỜI PHẠM TỘI VỚI VIỆC QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ HIỆN HÀNH .38 . Quy định về nhân thân ngƣời phạm tội với việc miễn hình phạt .38 . Quy định về nhân thân ngƣời phạm tội với việc quyết định hình phạt nhẹ hơn .41 . Quy định về nhân thân ngƣời phạm tội với việc quyết định hình phạt nặng hơn .52 . Các tình tiết thuộc nhân thân người phạm tội với tư cách là yếu tố cấu thành tăng nặng khung hình phạt .52 . Các tình tiết thuộc nhân thân người phạm tội là yếu tố quyết định hình phạt nặng hơn trong một khung hình phạt .55 Chƣơng 3 THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH VỀ NHÂN THÂN NGƢỜI PHẠM TỘI TRONG VIỆC QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG .69 . Thực tiễn áp dụng quy định về nhân thân ngƣời phạm tội trong

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    56    1    29-11-2023
4    58    2    29-11-2023
87    73    5    29-11-2023
168    58    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.