Luận văn Thạc sĩ Luật học: Mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong giải quyết vụ án hình sự

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong giải quyết vụ án hình sự từ đó kiến nghị đưa ra những phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân trong giải quyết vụ án hình sự ở Việt Nam | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN TRUNG KIÊN MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2013 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN TRUNG KIÊN MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ Chuyên ngành Luật hình sự Mã số 60 38 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học Nguyễn Ngọc Chí HÀ NỘI - 2013 2 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục MỞ ĐẦU 1 Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA 6 CÁC CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRONGGIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ . Cơ quan tiến hành tố tụng hình sự 6 . Mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng 12 . Vị trí chức năng của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự 12 . Khái niệm mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng 19 . Nội dung mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng 21 . Một số nguyên tắc tác động đến mối quan hệ giữa các cơ quan 24 tiến hành tố tụng hình sự . Nguyên tắc đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa 24 . Nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ các quyền cơ bản của công dân 25 . Nguyên tắc xác định sự thật của vụ án 26 . Nguyên tắc cấp dưới chịu sự chỉ đạo của cấp trên trong hoạt 27 động tố tụng hình sự . Mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng ở mô hình tố 28 tụng hình sự thẩm vấn và mô hình tố tụng hình sự tranh tụng Chương 2 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ 33 TỤNG TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM . Tổ chức vị trí và nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan tiến 33 hành tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam 3 . Cơ quan điều tra 33 . Viện kiểm sát 37 . Tòa án 40 . Đặc điểm và nội dung mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành 41 tố tụng trong giải quyết vụ án hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam . Đặc điểm nội dung mối quan hệ giữa Cơ quan điều tra với 45 Viện kiểm sát . Đặc điểm và nội dung mối quan hệ giữa Cơ quan điều tra với

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    82    1    18-06-2024
5    90    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.