Luận văn Thạc sĩ Luật học: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội có tổ chức

Mục đích cơ bản của đề tài là làm sáng tỏ về mặt lý luận một cách có hệ thống và toàn diện về chế định quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội có tổ chức; phân tích một cách khoa học các căn cứ riêng áp dụng để quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm nói chung và phạm tội có tổ chức nói riêng; đưa ra những dấu hiệu đặc thù để quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội có tổ chức; . | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT PHÍ THÀNH CHUNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT TRONG TRƯỜNG HỢP PHẠM TỘI CÓ TỔ CHỨC THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2010 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT PHÍ THÀNH CHUNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT TRONG TRƯỜNG HỢP PHẠM TỘI CÓ TỔ CHỨC THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Chuyên ngành Luật hình sự Mã số 60 38 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học Võ Khánh Vinh HÀ NỘI - 2010 môc lôc Trang Trang phô b a Lêi cam oan Môc lôc Danh môc c c tõ viÕt t t Danh môc c c biÓu å më Çu 1 Ch- ng 1 Mét sè vÊn Ò lý luËn vÒ quyÕt Þnh h nh 6 ph t trong tr-êng hîp ph m téi cã tæ chøc . Ph m téi cã tæ chøc 6 . Kh i niÖm ph m téi cã tæ chøc 6 . Ph n biÖt kh i niÖm quot ph m téi cã tæ chøc quot víi mét sè kh i 14 niÖm kh c cã liªn quan . QuyÕt Þnh h nh ph t trong tr-êng hîp ph m téi cã tæ chøc 20 . Kh i niÖm quyÕt Þnh h nh ph t 20 . Kh i niÖm quyÕt Þnh h nh ph t trong tr-êng hîp ph m téi 25 cã tæ chøc . C c nguyªn t c vµ C n cø quyÕt Þnh h nh ph t trong tr-êng 32 hîp ph m téi cã tæ chøc . C c nguyªn t c quyÕt Þnh h nh ph t trong tr-êng hîp ph m 32 téi cã tæ chøc . C n cø quyÕt Þnh h nh ph t trong tr-êng hîp ph m téi cã tæ 48 chøc . C c quy Þnh cña Bé luËt h nh sù 51 . TÝnh chÊt møc é nguy hiÓm cho x héi cña hµnh vi ph m téi 55 . Nh n th n ng-êi ph m téi cã tæ chøc 60 . C c t nh tiÕt gi m nhÑ t ng nÆng tr ch nhiÖm h nh sù 65 . TÝnh chÊt ph m téi cã tæ chøc 69 . TÝnh chÊt møc é tham gia ph m téi cña tõng ng-êi ph m 73 téi cã tæ chøc . Quy Þnh vÒ quyÕt Þnh h nh ph t trong tr-êng hîp ph m téi 74 cã tæ chøc theo luËt h nh sù mét sè n-íc trªn thÕ giíi . LuËt h nh sù Céng hßa Liªn bang øc 74 . LuËt h nh sù n-íc Céng hßa nh n d n Trung Hoa 78 . LuËt h nh sù Liªn bang Nga 80 Ch- ng 2 Thùc tiÔn quyÕt Þnh h nh ph t trong tr-êng 85 hîp ph m téi cã tæ chøc . Thùc tr .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
171    261    4    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.