Luận văn Thạc sĩ Luật học: Người tiến hành tố tụng trong Cơ quan điều tra - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Mục đích nghiên cứu chính của luận văn là làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận của người tiến hành tố tụng trong CQĐT; đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cũng như hoạt động của người tiến hành tố tụng trong Cơ quan Cảnh sát điều tra. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động của người tiến hành tố tụng trong Cơ quan Cảnh sát điều tra. | i häc quèc gia hµ néi khoa luËt NguyÔn träng h i Ng-êi tiÕn hµnh tè tông trong c quan iÒu tra - nh ng vÊn Ò lý luËn vµ thùc tiÔn Chuyên ngành Luật Hình sự Mã số 60 38 40 luËn v n th c sü luËt häc Ng-êi h-íng dÉn khoa häc Ngäc ChÝ Hµ Néi - 2008 1 MỤC LỤC Trang BẢNG CHỮ VIẾT TẮT më Çu 1 CHƢƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGƢỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRONG CƠ QUAN ĐIỀU TRA 11 . Khái niệm đặc điểm ngƣời tiến hành tố tụng trong Cơ quan điều tra. 11 . Vị trí vai trò của người tiến hành tố tụng trong Cơ quan điều tra. 11 . Đặc điểm của người tiến hành tố tụng trong Cơ quan điều tra. 17 . Mối quan hệ của ngƣời tiến hành tố tụng trong Cơ quan điều tra. 23 . Mối quan hệ bên trong ngành điều tra. 23 . Mối quan hệ trong từng Cơ quan điều tra. 23 . Mối quan hệ giữa các Cơ quan điều tra với nhau. 25 . Mối quan hệ giữa Cơ quan điều tra với cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra. 26 . Mối quan hệ liên ngành. 27 quan hệ với các cơ quan khác thuộc Công an nhân dân. 27 . Mối quan hệ với Viện kiểm sát. 28 . Mối quan hệ với Tòa án. 30 . Các nguyên tắc trong hoạt động tố tụng của ngƣời tiến hành tố tụng trong Cơ quan điều tra. 31 . Ngƣời tiến hành tố tụng trong Cơ quan điều tra theo luật tố tụng hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay. 35 . Ngƣời tiến hành tố tụng trong Cơ quan điều tra theo luật tố tụng hình sự một số nƣớc. 43 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG NGƢỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRONG CƠ QUAN ĐIỀU TRA 49 . Pháp luật về ngƣời tiến hành tố tụng trong Cơ quan điều tra. 49 . Thực trạng về ngƣời tiến hành tố tụng trong Cơ quan Cảnh sát điều tra. 60 . Số lượng người tiến hành tố tụng trong CQĐT. 60 1 . Chất lượng người tiến hành tố tụng trong CQĐT. 61 . Cơ cấu người tiến hành tố tụng trong CQĐT. 63 . Công tác bổ nhiệm Thủ trưởng Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra và Điều tra viên. 66 . Thực trạng về hoạt động của ngƣời tiến hành tố tụng trong Cơ quan Cảnh sát điều tra. 68 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.