Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo luật hình sự Việt Nam

Luận văn nghiên cứu một cách tương đối có hệ thống về những vấn đề pháp lý cơ bản của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo luật hình sự Việt Nam như: Khái niệm, các dấu hiệu pháp lý, trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội; đồng thời đi sâu phân tích thực tiễn xét xử tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trong thời gian từ năm 2007 - 2012. Trên cơ sở đó, luận văn chỉ ra một số vướng mắc, tồn tại trong công tác xử lý, từ đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam về loại tội phạm này. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT TỘI TRUYỀN BÁ VĂN HÓA PHẨM ĐỒI TRỤY THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2013 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT TỘI TRUYỀN BÁ VĂN HÓA PHẨM ĐỒI TRỤY THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Chuyên ngành Luật hình sự Mã số 60 38 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học Trịnh Quốc Toản HÀ NỘI - 2013 2 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các bảng MỞ ĐẦU 1 Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI TRUYỀN BÁ VĂN HÓA 6 PHẨM ĐỒI TRỤY THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM . Khái niệm và ý nghĩa của việc quy định tội truyền bá văn hóa 6 phẩm đồi trụy theo luật hình sự Việt Nam . Khái niệm văn hóa và văn hóa đồi trụy 6 . Khái niệm văn hóa phẩm đồi trụy 11 . Ý nghĩa của việc quy định tội truyền bá văn hóa phẩm đồi 15 trụy theo luật hình sự Việt Nam . Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật hình 16 sự Việt Nam về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy . Giai đoạn từ sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến 16 trước khi ban hành Bộ luật Hình sự năm 1985 . Giai đoạn từ sau khi ban hành Bộ luật Hình sự năm 1985 đến 18 trước khi ban hành Bộ luật Hình sự năm 1999 . Nghiên cứu so sánh các quy định về tội truyền bá văn hóa 21 phẩm đồi trụy trong luật hình sự Việt Nam với pháp luật hình sự của một số nước . Bộ luật Hình sự của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 22 . Bộ luật Hình sự của Nhật Bản 25 . Bộ luật Hình sự Liên bang Nga 26 . Bộ luật Hình sự của Hoa Kỳ 27 3 Chương 2 NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TỘI TRUYỀN BÁ VĂN HÓA 33 PHẨM ĐỒI TRỤY THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ HIỆN HÀNH . Các dấu hiệu pháp lý đặc trưng của tội truyền bá văn hóa 35 phẩm đồi trụy . Khách thể của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy 36 . Mặt khách quan của tội phạm truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy 37 . Chủ thể của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy 46 . Mặt chủ quan của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy 47 . Các trường hợp phạm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.