Luận văn Thạc sĩ Luật học: Vấn đề loại bỏ hình phạt tử hình trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm về chức vụ

Việc nghiên cứu luận văn nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân, điều kiện hình thành, cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn, xu hướng áp dụng hình phạt tử hình của các nước trên thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng đối với các tội phạm có tính chất kinh tế và chức vụ. Qua đó, đưa ra, phân tích tổng thể những cơ sở có tính thuyết phục nhằm "loại bỏ hình phạt tử hình trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm về chức vụ". | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN VĂN THÁI VẤN ĐỀ LOẠI BỎ HÌNH PHẠT TỬ HÌNH TRONG CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2014 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN VĂN THÁI VẤN ĐỀ LOẠI BỎ HÌNH PHẠT TỬ HÌNH TRONG CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ Chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự Mã số 60 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học TS. Nguyễn Khắc Hải Hà nội - 2014 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu ví dụ và trích dẫn trong luận văn đảm bảo độ tin cậy chính xác và trung thực. Những kết luận khoa học của luận văn chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Văn Thái 3 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các từ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các biểu đồ MỞ ĐẦU 1 Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HÌNH PHẠT TỬ HÌNH 6 . Khái niệm và mục đích hình phạt tử hình 6 . Khái niệm hình phạt tử hình 6 . Mục đích hình phạt tử hình 10 . Khái quát lịch sử hình thành và phát triển luật hình sự Việt 11 Nam về hình phạt tử hình . Giai đoạn sau Cách mạng tháng 8 1945 đến trước khi pháp 12 điển hóa lần thứ nhất - Bộ luật hình sự năm 1985 . Giai đoạn từ khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1985 đến 17 trước khi ban hành Luật sửa đổi bổ sung Bộ luật hình sự năm 2009 . Thực trạng về hình phạt tử hình tại Việt Nam hiện nay và xu 20 hướng quốc tế về hình phạt tử hình . Thực trạng pháp luật về hình phạt tử hình tại Việt Nam hiện nay 20 . Thực trạng áp dụng hình phạt tử hình tại Việt Nam hiện nay 27 . Xu hướng quốc tế về hình phạt tử hình 28 4 Chương 2 CƠ SỞ LOẠI BỎ HÌNH PHẠT TỬ HÌNH TRONG CÁC 34 TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ Ở VIỆT NAM . Cơ sở quyền con người và nguyên tắc nhân đạo trong pháp 34 luật hình sự . Nguyên tắc nhân đạo trong pháp luật Việt Nam

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.