Luận văn Thạc sĩ Luật học: Định hướng hoàn thiện khung pháp luật an sinh xã hội ở Việt Nam

Mục tiêu của đề tài là làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn cũng như thực trạng của an sinh xã hội, pháp luật an sinh xã hội ở Việt Nam từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện khung pháp luật an sinh xã hội ở Việt Nam. | Đ Ạ I H Ọ C Q U Ố C G I A H À N Ộ I K H O A L U Ậ T PHẠM TRỌNG NGHĨA ĐỊN H HƯỚNG HOÀN T H IỆ N KHUN G PHÁP L U Ậ T AN SINH XÃ HỘ I Ở V IỆ T NAM CHUYÊN NGÀNH Luật kinh tê MÃ SỐ 60105 L U Ậ N V Ă N T H Ạ C s ĩ L U Ậ T H Ọ C Người hướng dản khoa học TS. Nguyễn Huy Ban H à N ội - 2005 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 3 CHƢƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁ P LUẬT AN SINH XÃ HỘI 8 . NHỮNG VẤN ĐỂ CƠ BẢN VỀ AN SINH XÃ HỘI 8 . Sự ra đời của an sinh xã hộI 8 . Khái niệm An sinh xã hội. 13 . Các bộ phận cấu thành của an sinh xã hội 19 . NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT AN SINH XÃ HỘI 29 . Sự hình thành và phát triển của pháp luật an sinh xã hội 29 . Khái niệm pháp luật an sinh xã hội. 33 . Vai trò cùa pháp luật an sinh xã hội 35 . QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIEN CỦA PHÁP LUẬT AN SINH XẢ HỘI ở VIỆT NAM 38 . Trong thời kỳ nhà nƣớc phong kiến 38 . Trong thòi kỳ 1945-1986 39 . Trong giai đoạn từ 1986 đến nay 45 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 49 . PHÁP LUẬT AN SINH XÃ HỘI VÀ THỰC TIÊN THỰC HIỆN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 49 . Pháp luật cứu trợ xã hội 49 . Pháp luật về bảo h iểm xã hội 56 . Pháp luật về ƣu đãi xã hội 69 . ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NA HIỆN NAY 82 . Pháp luật cứu trợ xã hội 83 . Pháp luậ t bào hiểm xã hội 85 . Pháp luật ƣu đãi xã hội 87 . NHU CẦU HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 89 . Hoàn thiện pháp luật an sinh xã hội đáp ứng đƣợc những hỏi của nền kinh tế thị trƣờng. 89 . Hoàn thiện pháp luật An sinh xã hội dàin bào quyén đƣợc trợ giúp cúa những ngƣời yếu thế 91 . Hoàn thiện pháp luật an sinh xã hội thể hiện đạo lý quot uống nƣớc nhớ nguổn quot của chẽ độ của dân tộc. 93 . Hoàn thiện pháp luật an sinh xã hội đảm bảo công bàng xã hội 94 . Hoàn thiện pháp luật an sinh xã hội góp phần thực hiện trách nhiệm pháp lý quốc tế. 96 . Hoàn thiện pháp luật an sinh xã hội nhằm khác phục

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.