Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh theo pháp luật Việt Nam

Mục đích chính của luận văn là nghiên cứu một cách hệ thống, loàn diện các vấn đề lý luận về thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh, thực trạng quy định và áp dụng pháp luật về thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh để trên cư sở đó đưa ra một số giải pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện pháp luật thủ tục phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã mắc nợ. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NÔI KHOA LUẬT PHÙNG THỈ LIÊN H O A THỦ TUC PHUC HÓI HOAT ĐÔNG KINH DOANH i THEO PHÁP LUÂT VIÊT NAM 雛 _ Chuyên ngành Luật Kinh tế Mã s ố ị LUÂN VĂN THAC sĩ LUÂT HOC Người hướng dẫn khoa học PH ẠM DUY N G H ĨA ĩt Ị i 讀 0 z 二 VN _ 丨 二1 1一 二 H ị 1 r - HÀ NỘI - NĂM 2006 L Ờ I C AM ĐOAN Tôi xin cam doan đây là công trình của riêng tỏi những số liệu được trích dẫn trung thực chính xác. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chiu trách nhiêm. Phùng Thị Liên Hoa MỤC LỤC Trang 5HẨN MỎ ĐẨU 1 3HƯƠNG 1 - KHÁI QUÁT CHUNG VỂTHỦTỤC PHỤC H ổ l 8 HOẠT Đ Ộ N G KINH DOANH . Phục hồi hoạt động kinh doanh và vai trò của nótrong thủ 8 lục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản. . Ban chất pháp lý của phục hồi hoạt động kinh doanh. 8 . Vai trò của thủ tục phục hổi 14 . Vị trí của thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanhtrong quá 17 trình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản. . Chế định phục hồi hoạt động kinh doanh trong phápluật về 22 phá sản của Việt Nam. . Pháp luật về phục hồi hoạt động kinh doanh ở một số nước 24 trên thế giới. . Về hình thức 24 . Về nội dung 25 CHƯONG 2 - THỰC TRẠNG THI HÀNH PHỤCH ồ l HOẠT Đ Ộ N G 40 KINH DOANH TRONG THỦ TỤC PHÁ SẢN VIỆT NAM . Điều kiện áp dụng thủ tục phục hồi. 40 . Về phạm vi áp dụng 40 . Doanh nghiệp hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản 42 . Thủ tục thực hiện việc phục hồi hoạt động kinh doanh 46 . Nộp đơn và ra quyết định mở thủ tục 46 . Lập danh sách chủ nợ 54 . Xày dựng phương án phục hỏi 58 . Thông qua phương án phục hồi 62 . Thực hiện phương án phục hồi và hậu quả pháp lý của việc 65 áp dụng thủ tục phục hổi hoạt động kính doanh CHƯƠNG 3 - MỘT SỐ KIẾN NGHỈ HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP 68 LUẬT ĐIỂU CHỈNH THỦ TỤC PHỤC HÓI HOẠT Đ Ộ N G KINH DOANH . Sự cần thiết phái hoàn thiện pháp luật về phục hồi hoạt động 68 kinh doanh. . Định hướng hoàn thiện khung pháp luật điều chính thủ tục 69 phục hồi hoạt động kinh doanh . Một số kiến nghị cụ thể nhám hoàn thiện

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    367    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.