Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thống nhất pháp luật về đăng ký bất động sản ở Việt Nam

Việc nghiên cứu đề tài nhằm mục đích làm rõ cơ sở khoa học, lý luận và thực tiễn của việc thống nhất pháp luật hiện hành về đăng ký bất động sản của Việt Nam trên quan điểm hài hòa các điều kiện về kinh tế - xã hội và xu hướng hội nhập. | i häc quèc gia hµ néi khoa luËt trÇn ngäc tó thèng nhÊt ph p luËt vÒ ng ký bÊt éng s n ë viÖt nam luËn v n th c sÜ luËt häc Hµ néi - 2007 i häc quèc gia hµ néi khoa luËt trÇn ngäc tó thèng nhÊt ph p luËt vÒ ng ký bÊt éng s n ë viÖt nam Chuyªn ngµnh LuËt kinh tÕ M sè 60 38 50 luËn v n th c sÜ luËt häc Ng-êi h-íng dÉn khoa häc TS. NguyÔn Thóy HiÒn Hµ néi - 2007 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục MỞ ĐẦU 1 Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA VIỆC 7 THỐNG NHẤT PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM . Khái quát chung pháp luật về đăng ký bất động sản 7 . Khái niệm bất động sản 7 . Đăng ký bất động sản 10 . Các hệ thống đăng ký bất động sản 17 . Một số quan niệm và nguyên tắc về thống nhất pháp luật 20 . Tiền đề kinh tế và xã hội để thống nhất pháp luật về 24 đăng ký bất động sản . Tiền đề kinh tế - xã hội yêu cầu và xu hướng phát triển 24 của hệ thống pháp luật về đăng ký bất động sản Việt Nam trong quá trình hội nhập . Chính sách pháp luật - cơ sở để hoàn thiện hệ thống 27 pháp luật về đăng ký bất động sản . Pháp luật đăng ký bất động sản trong lịch sử 29 . Pháp luật đăng ký bất động sản thời kỳ phong kiến 29 . Pháp luật đăng ký bất động sản thời kỳ Pháp thuộc 34 . Pháp luật đăng ký bất động sản từ năm 1945 đến trước 37 năm 2003 . Kinh nghiệm xây dựng pháp luật đăng ký bất động sản 45 của một số nước trên thế giới . Pháp luật đăng ký bất động sản của Nhật Bản 45 . Pháp luật đăng ký bất động sản của Hàn Quốc 47 . Pháp luật đăng ký bất động sản của Canada 50 . Pháp luật đăng ký bất động sản của Anh 52 . Một số nhận xét đánh giá về pháp luật đăng ký bất động 54 sản các nước trên Chương 2 THỰC TRẠNG VỀ TÍNH THỐNG NHẤT CỦA PHÁP 56 LUẬT ĐĂNG KÝ BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM . Pháp luật đăng ký bất động sản hiện hành 56 . Pháp luật về đăng ký đất đai 56 . Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở công trình xây 62 dựng . Pháp luật về đăng ký quyền sử dụng rừng và

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.