Luận văn Thạc sĩ Luật học: Quản trị công ty niêm yết - những vấn đề lý luận và thực tiễn

Thực hiện bản luận văn này, mục tiêu của tác giả là tìm hiểu, phân tích và làm rõ hàng loạt các vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan đến quản trị công ty niêm yết; những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến việc tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty niêm yết tại Việt Nam, qua đó đưa ra được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị công ty niêm yết hiện nay. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT LÊ MINH THẮNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN luËn v n th c sÜ luËt häc Hµ néi - 2007 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT LÊ MINH THẮNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Chuyên ngành Luật kinh tế Mã số 60 38 50 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học Nguyễn Như Phát Hµ néi - 2008 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ 10 CÔNG TY VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT . Khái luận chung về quản trị công ty 10 . Khái niệm quản trị công ty 10 . Quản trị công ty theo thông lệ quốc tế 14 . Khái niệm quản trị công ty tại Việt Nam 19 . Khái niệm và đặc điểm công ty niêm yết tại Việt Nam 23 . Khái niệm về chứng khoán niêm yết chứng khoán 23 . Khái niệm và đặc điểm công ty đại chúng 23 . Khái niệm công ty niêm yết và các nguyên tắc quản trị 29 công ty niêm yết . Cơ cấu tổ chức nội bộ của công ty niêm yết 31 . Các quy định về niêm yết chứng khoán của công ty niêm 34 yết tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Giao dịch chứng khoán Chương 2 KHUNG PHÁP LUẬT VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM 41 YẾT Ở VIỆT NAM . Khái quát chung 41 . Khung pháp luật về quản trị công ty tại Việt Nam 45 . Cổ đông và đại hội đồng cổ đông 46 . Quyền của cổ đông 46 . Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty 55 . Những vấn đề liên quan đến cổ đông lớn 55 . Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường 55 . Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng 57 cổ đông . Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông 57 . Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị 58 . Ứng cử đề cử thành viên Hội đồng quản trị 63 . Tư cách thành viên Hội đồng quản trị 63 . Thành phần Hội đồng quản trị 64 . Trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 64 . Họp Hội đồng quản trị 67 . Các tiểu ban của Hội đồng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.