Luận văn Thạc sĩ Luật học: Một số vấn đề pháp lý về đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên

Mục tiêu cơ bản và xuyên suốt trong quá trình triển khai nghiên cứu đề tài là làm sáng tỏ về mặt lý luận và thực tiễn các vấn đề về đầu tư nói chung và đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên nói riêng dựa trên nền tảng chính sách và pháp luật đầu tư đã ban hành trong mối quan hệ qua lại, ảnh hưởng lẫn nhau. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN MINH CẢNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ ĐẦU TƯ TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành Luật Kinh Tế Mã Số 60 38 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN NGUYỄN NIÊN HÀ NỘI 2010 1 MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 1. Tổng quan về đầu tư pháp luật đầu tư và hoạt động đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên .5 2. Lý do chọn đề tài .7 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu .9 4. Phạm vi nghiên cứu .10 5. Tình hình nghiên cứu đề tài và ý nghĩa lý luận của đề tài .10 6. Phương pháp nghiên cứu .11 Chƣơng 1. TIỀN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT ĐẦU TƢ TẠI VIỆT NAM .12 . Khái niệm đầu tư và pháp luật đầu tư .12 . Khái niệm đầu tư .12 . Khái niệm pháp luật đầu tư .14 . Cơ sở kinh tế chính trị - pháp lý của pháp luật đầu tư Việt Nam .15 . Cơ sở kinh tế của pháp luật đầu tư Việt Nam .15 . Cơ sở chính trị - pháp lý của pháp luật đầu tư Việt Nam . 17 Chƣơng 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƢ VÀ ĐẦU TƢ TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN . 25 . Các vấn đề pháp lý về hoạt động đầu tư trước đổi mới . 25 . Các vấn đề pháp lý về đầu tư trong nước giai đoạn trước đổi mới .25 . Khung pháp lý về đầu tư nước ngoài giai đoạn trước đổi mới .26 . Pháp luật về đầu tư từ 1986 đến 2005 .27 . Khung pháp lý về đầu tư trong nước giai đoạn từ 1986 - 2005 .27 . Khung pháp lý về đầu tư nước ngoài giai đoạn từ 1986 - . Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động đầu tư từ 2005 đến nay .29 . Luật Đầu tư năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành .29 . Đăng ký dự án đầu tư .29 . Thẩm tra dự án đầu tư .33 . Triển khai thực hiện dự án đầu tư .34 2 . Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư .38 . Ưu đãi đầu tư .40 . Các cam kết WTO liên quan đến đầu tư .42 . Các vấn đề pháp lý về đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên .46 . Sơ lược về tỉnh Thái Nguyên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường đầu tư và hội nhập . 46 . Khái quát chung về các vấn đề pháp lý về hoạt động đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên. 49 . Các

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.