Phân loại trong đấu giá tài sản và vấn đề hoàn thiện mô hình đấu giá tài sản công ở Việt Nam

Lý thuyết đấu giá cũng như thực tiễn tại nhiều quốc gia trên thế giới đã ghi nhận và áp dụng nhiều cách phân loại đấu giá với nhiều hình thức, phương thức và mô hình đấu giá tài sản khác nhau, từ đó tạo thuận lợi trong lựa chọn những loại hình đấu giá phù hợp theo từng tài sản và tính chất mỗi cuộc đấu giá, làm tăng hiệu quả của việc đấu giá tài sản. Bài viết trao đổi về phân loại trong đấu giá tài sản và vấn đề hoàn thiện mô hình đấu giá tài sản công ở Việt Nam. | HOÏC VIEÄN TÖ PHAÙP PHÂN LOẠI TRONG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VÀ VẤN ĐỀ HOÀN THIỆN MÔ HÌNH ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CÔNG Ở VIỆT NAM Nguyễn Thị Thu Hồng1 Tóm tắt Lý thuyết đấu giá cũng như thực tiễn tại nhiều quốc gia trên thế giới đã ghi nhận và áp dụng nhiều cách phân loại đấu giá với nhiều hình thức phương thức và mô hình đấu giá tài sản khác nhau từ đó tạo thuận lợi trong lựa chọn những loại hình đấu giá phù hợp theo từng tài sản và tính chất mỗi cuộc đấu giá làm tăng hiệu quả của việc đấu giá tài sản. Tại Việt Nam việc đấu giá tài sản nói chung và đấu giá tài sản công nói riêng chỉ được phân loại theo hình thức và phương thức đấu giá với một mô hình duy nhất đấu giá không có bảo lưu. Bài viết trao đổi về phân loại trong đấu giá tài sản và vấn đề hoàn thiện mô hình đấu giá tài sản công ở Việt Nam. Từ khóa Đấu giá tài sản đấu giá tài sản công đấu giá có bảo lưu phân loại đấu giá. Nhận bài 10 10 2021 Hoàn thành biên tập 22 10 2021 Duyệt đăng 27 10 2021. Abstract Theory as well as situation of auction in many countries in the world have recognized and applied many types of auction classification with different types methods and models of property auction to create favorable conditions for applying suitable type of auction under property type and nature of the auction enhancing efficiency of property auction. In Vietnam property auction in general and auction of public property in particular are classified under form and method of auction with one mode auction without reserve. The article discusses classification of property auction and finalization of auction on public property in Vietnam. Keywords Property auction auction on public property reserve auction classification of auction. Date of receipt 10 10 2021 Date of revision 22 10 2021 Date of Approval 27 10 2021. 1. Phân loại trong đấu giá tài sản người cuối cùng trả giá cao nhất so với giá khởi Đấu giá tài sản có lịch sử hình thành rất sớm từ điểm. Trong cuộc đấu giá này bất kỳ người tham thời cổ đại. Theo ghi chép của nhà sử .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    352    2    02-12-2023
98    77    2    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.