Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ môn Võ thuật cho học viên Học viện Biên phòng

Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, cùng với các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực Thể dục thể thao, chúng tôi đã lựa chọn được 16 bài tập và 05 test đánh giá hiệu quả sức mạnh tốc độ cho nam học viên Học viện Biên phòng. Thông qua ứng dụng các bài tập lựa chọn trong thực tế cho thấy bài tập phát triển sức mạnh tốc độ đã có hiệu quả trong nâng cao sức mạnh tốc độ cho đối tượng nghiên cứu. | 18 THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI Sports For All LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ MÔN VÕ THUẬT CHO HỌC VIÊN HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG ThS. Trần Hữu Trung1 ThS. Kiều Giang Nam1 Tóm tắt Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn cùng Abstract Based on theory and practice along với các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản with basic scientific research methods in the trong lĩnh vực Thể dục thể thao chúng tôi đã lựa field of physical training and sports we have selected 16 exercises and 05 tests to evaluate chọn được 16 bài tập và 05 test đánh giá hiệu quả the effectiveness of speed for male students of sức mạnh tốc độ cho nam học viên Học viện Biên the Vietnam Academy of Border Defense Force. phòng. Thông qua ứng dụng các bài tập lựa chọn Through the application of selected exercises in trong thực tế cho thấy bài tập phát triển sức mạnh practice the exercises to develop speed have tốc độ đã có hiệu quả trong nâng cao sức mạnh been effective in improving speed for research tốc độ cho đối tượng nghiên cứu. subjects. Từ khóa Bài tập sức mạnh tốc độ môn võ thuật Keywords Exercises speed martial arts students Vietnam Academy of Border Defense Học viên Học viện Biên phòng Force 1. ĐẶT VẤN ĐỀ qua tìm hiểu các tài liệu chưa có công trình nào Học viện Biên phòng là trung tâm đào tạo và đi sâu nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng các BT nghiên cứu khoa học của quân đội nói chung Bộ đội nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho học viên Học Biên phòng nói riêng. Với nhiệm vụ đào tạo cán bộ viện Biên phòng. sĩ quan biên phòng tương lai phục vụ sự nghiệp bảo Trước thực trạng và nhu cầu thực tiễn đặt ra vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia và giữ gìn chúng tôi tiến hành nghiên cứu Lựa chọn BT phát an inh chính trị trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên triển sức mạnh tốc độ môn võ thuật cho học viên giới. Trong những năm qua Học viện Biên phòng đã Học viện Biên phòng. không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương thể hiện qua việc tập trung vào việc thực

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.