Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến phong trào tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy xác định được 09 yếu tố ảnh hưởng đến phong trào tập luyện Cầu lông của sinh viên Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Hà Nội 2, trong đó xác định được 03 yếu tố chủ quan và 06 yếu tố khách quan. Trên cơ sở đó phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển phong trào tập luyện Cầu lông cho đối tượng nghiên cứu. | THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI Sports For All 33 THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHONG TRÀO TẬP LUYỆN NGOẠI KHÓA MÔN CẦU LÔNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng1 Tóm tắt Sử dụng các phương pháp nghiên cứu Abstract Using conventional scientific research khoa học thường quy xác định được 09 yếu tố methods 09 factors affecting the badminton ảnh hưởng đến phong trào tập luyện Cầu lông practice movement of students at Hanoi National của sinh viên Trường Đại học Sư phạm ĐHSP University of Education 2 were identified of Hà Nội 2 trong đó xác định được 03 yếu tố chủ which 03 subjective factors and 06 factors quan và 06 yếu tố khách quan. Trên cơ sở đó were identified. objective factors. On that phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng basis analyze the current situation and factors đến sự phát triển phong trào tập luyện Cầu lông affecting the development of the badminton cho đối tượng nghiên cứu. practice movement for the research subjects. Từ khóa Thực trạng yếu tố chủ quan yếu tố Keywords Actual situation subjective factors khách quan sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 2 objective factors students of Hanoi National tập luyện Cầu lông. University of Education 2 badminton practice. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Bình thường Không quan trọng . Những mức Môn Cầu lông là môn thể thao đối kháng gián độ nào trên 80 chúng tôi sẽ lựa chọn để tiếp tục tiếp dễ tập luyện và phù hợp với mọi lứa tuổi. nghiên cứu. Kết quả trình bày ở bảng 1 Qua quá trình nghiên cứu và thực tế giảng dạy Qua bảng 1 cho thấy Với mức độ ảnh hưởng môn Cầu lông chúng tôi nhận thấy quá trình trên 82 nghiên cứu đã xác định được 3 yếu tố giảng dạy môn Cầu lông của Trường ĐHSP Hà chủ quan và 6 yếu tố khách quan gây ảnh hưởng Nội 2 chỉ tập trung và trang bị kiến thức chưa đến phong trào tập luyện Cầu lông của SV Trường chú trọng đến nâng cao ý thức tập luyện ngoại ĐHSP Hà Nội 2. khóa Cầu lông và phát triển thể lực. . Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến Chính vì vậy việc xác định và đánh giá

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.