Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2020-2021 - Trường THPT Trần Quốc Toản

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2020-2021 - Trường THPT Trần Quốc Toản sẽ giúp các bạn biết được cách thức làm bài thi trắc nghiệm cũng như củng cố kiến thức của mình, chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo. | TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TOẢN KIỂM TRA GIỮA KỲ II TỔ LÝ HÓA SINH KTNN MÔN HÓA HỌC KHỐI 11 CB Ngày .Tháng .Năm 2021 Họ và tên HS .Lớp I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1 Hidrocacbon mạch hở trong phân tử chỉ chứa 1 liên kết ba là A. Anken B. Ankadien C. Ankin D. Benzen Câu 2 Công thức phân tử chung của benzen là A. CnH2n-2 với n 2 B. CnH2n - 6 với n 2 C. CnH2n-2 với n 3 D. CnH2n - 6 với n 6 Câu 3 Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu cấu tạo chứa vòng benzen A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 CH3 Câu 4 Cho công thức cấu tạo của hợp chất sau CH C C CH C CH 3 2 3 Cl Tên gọi đúng theo danh pháp IUPAC của hợp chất trên là A. 2 - clo - 2 - metylhex - 4 - in B. 5 - clo - 5 - metylhex - 2 - in C. 2 - metyl - 2 - clohex - 4 - in D. 5 - metyl - 5 - clohex - 2 - in Câu 5 Ankin nào sau đây không ở trạng thái khí ở điều kiện thường A. C2 H2 B. C5H8 C. C4 H6 D. C3 H4 Câu 6 Phát biểu nào sau đây về tính chất vật lí của anken là sai A. Đều không màu và nhẹ hơn nước B. Nhiệt độ sôi tăng dần theo chiều tăng của phân tử khối C. Tan nhiều trong nước D. Từ C2H4 đến C4 H8 là chất khí ở điều kiện thường Câu 7 Tính chất nào không phải của benzen A. Dễ thế B. Khó cộng C. Bền với chất oxi hóa D. Kém bền với các chất oxi hóa Câu 8 Phát biểu nào sau đây sai A. Chỉ có anken mới làm mất màu dung dịch Br2 thuốc tím B. Ankađien là hidrocacbon mạch hở chứa 2 lk đôi C. Phản ứng đặc trưng của anken là phản ứng cộng D. Sản phẩm phản ứng cộng H2 Ni t0 của anken là ankan tương ứng Câu 9 Để chuyển ankin thành anken người ta thực hiện phản ứng cộng H2 trong điều kiện nào A. Pd PdCO3 to B. Pb PdCO3 to C. Pd PbCO3 to D. Pb PbCO3 to Câu 10 Dẫn các khí etilen axetilen but-1-in butan but-2-in vào dd AgNO3 NH3. Số trường hợp tạo kết tủa là A. 1 B. 3 C. 4 D. 2 Câu 11 Cho toluen phản ứng với HNO3 đặc xúc tác H2SO4 đặc thu được hỗn hợp sản phẩm X và Y. Vậy X Y lần lượt là A. o-nitrotoluen và p-nitrotoluen B. o-nitrotoluen và m-nitrotoluen C. p-nitrotoluen và m-nitrotoluen D. nitrotoluen và m-nitrotoluen Câu 12 Để điều chế nhựa PE .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
146    148    2    01-12-2023
201    58    2    01-12-2023
151    36    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.