Giáo trình Thí nghiệm sơn (Nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ - Trình độ Trung cấp) - CĐ GTVT Trung ương I

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo viên giảng dạy và học sinh, sinh viên có tài liệu học tập, tham khảo, việc biên soạn giáo trình kỹ thuật nghề theo theo các môđun đào tạo nghề là cấp thiết hiện nay. Giáo trình “Thí nghiệm sơn” được biên soạn trên cơ sở đề cương chương trình mô đun 38 - Thí nghiệm sơn trong chương trình khung nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ. Trong phạm vi của giáo trình này chủ yếu chỉ đề cập đến loại sơn tín hiệu giao thông, trình bày các phương pháp thí nghiệm xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của sơn tín hiệu giao thông. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
50    715    1    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.