Luận văn Thạc sĩ Luật học: Quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương khái niệm về bất động sản, đặc điểm điều chỉnh pháp lý hoạt động kinh doanh bất động sản; thực trạng các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh bất động sản của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; phương hướng và giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh bất động sản của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT LÊ LƯU HƯƠNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ĐỐI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành Luật quốc tế Mã số 603860 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học . Đoàn Năng Hà nội 2012 1 MỤC LỤC MỞ ĐẦU . Error Bookmark not defined. Chƣơng 1 KHÁI NIỆM VỀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU CHỈNH PHÁP LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN . Error Bookmark not defined. . Khái niệm bất động sản và vai trò của bất động sản . Error Bookmark not defined. . Hoạt động kinh doanh bất động sản và các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh bất động sản . Error Bookmark not defined. . Đặc điểm điều chỉnh pháp lý hoạt động kinh doanh bất động sản . Error Bookmark not defined. . Kinh nghiệm điều chỉnh pháp lý hoạt động kinh doanh bất động sản ở một số nƣớc trên thế giới . Error Bookmark not defined. Chƣơng 2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ĐỐI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM . Error Bookmark not defined. . Khái niệm chung về đầu tƣ - đầu tƣ Bất động sảnError Bookmark not defined. . Khái niệm về kinh doanh nhà công trình xây dựng kinh doanh quyền sử dụng đất. . Error Bookmark not defined. . Quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trƣớc khi Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 ra đời. Error Bookmark not defined. . Quy định của Luật kinh doanh bất động sản năm 2006 về kinh doanh bất động sản đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoàiError Bookmark not defined. 3 Chƣơng 3 PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM . Error Bookmark not defined. . Thực trạng hoạt động kinh doanh bất động sản của nhà đầu tƣ ngƣời nƣớc ngoài tại Việt Nam. . Error Bookmark not defined. . Phƣơng hƣớng và các giải pháp hoàn thiện hệ thống các quy định về kinh doanh bất động sản đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam. . Error .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    57    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.