Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích, đánh giá, những quy định về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để trên cơ sở đó đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và cơ chế áp dụng pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để góp phần làm lành mạnh hóa các quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN HOÀI NAM HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Chuyên ngành LUẬT DÂN SỰ Mã số 60 38 30 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán bộ hướng dẫn khoa học GS. TSKH Đào Trí Úc HÀ NỘI - 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật- Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn NGƯỜI CAM ĐOAN Nguyễn Hoài Nam MỤC LỤC Trang bìa phụ Lời cam đoan Mục lục MỞ ĐẦU . 1 1. Tính cấp thiết của đề tài . 1 2. Tình hình nghiên cứu đề tài . 2 3. Mục đích phạm vi và đối tượng nghiên cứu của đề tài . 3 4. Những điểm mới của Luận văn . 3 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của đề tài . 4 6. Ý nghĩa của kết quả nghiên cứu . 4 7. Kết cấu của luận văn . 4 Chƣơng 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN NHƢỢNG QUYỀN SỬ DỤNG VÀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƢỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT . 5 . Khái niệm quyền sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất . 5 . Khái niệm quyền sử dụng đất . 5 . Khái niệm chuyển quyền sử dụng đất . 11 . Chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhu cầu tất yếu của nền kinh tế thị trường . 13 . Khái niệm đặc điểm của hợp đồng chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất . 21 . Khái niệm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất . 21 . Đặc điểm của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất . 24 . Lịch sử hình thành và phát triển của hợp đồng chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất . 28 Kết luận chƣơng 1 . 44 Chƣơng 2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƢỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT . 45 . Các nguyên tắc chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất . 45 . Các điều kiện chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất . 47 . Các điều

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    716    4    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.