Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi qua thực tiễn tại Thừa Thiên Huế

Trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận và những quy định cơ bản của pháp luật nuôi con nuôi để đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, qua đó rút ra những kết quả đã đạt được cũng như phát hiện những vướng mắc, bất cập, những tồn tại cần tháo gỡ trong lĩnh vực nuôi con nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT PHAN THÙY DƢƠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ NUÔI CON NUÔI QUA THỰC TIỄN TẠI THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành Luật dân sự Mã số 60 38 30 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán bộ hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Phƣơng Lan HÀ NỘI - 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo độ tin cậy chính xác và trung thực. Những kết luận khoa học của Luận văn chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phan Thùy Dƣơng MỤC LỤC Trang bìa phụ Lời cam đoan Mục lục Danh mục các từ viết tắt MỞ ĐẦU . 1 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu . 1 2. Tình hình nghiên cứu đề tài . 2 3. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu. 4 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 5 5. Phương pháp nghiên cứu . 6 6. Điểm mới và đóng góp của đề tài nghiên cứu . 6 7. Kết cấu của luận văn . 7 Chƣơng 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT NUÔI CON NUÔI VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT NUÔI CON NUÔI . 8 Lý luận chung về nuôi con nuôi và pháp luật nuôi con nuôi . 8 Khái niệm chung về nuôi con nuôi . 8 Khái niệm chung về pháp luật nuôi con nuôi . 13 Sự cần thiết phải điều chỉnh việc nuôi con nuôi bằng pháp luật. . 16 Lý luận chung về thực hiện pháp luật nuôi con nuôi . 22 Khái niệm chung về thực hiện pháp luật. 22 Thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi . 25 Đặc điểm của việc thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi . 30 Ý nghĩa của việc thực hiện pháp luật nuôi con nuôi . 32 Chƣơng 2 THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ NUÔI CON NUÔI TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG NHỮNG NĂM QUA . 35 Nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi . 35 Nguyên tắc tôn trọng quyền của trẻ em được sống trong môi trường gia đình gốc . 36 Nguyên tắc bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người được nhận làm con nuôi và người nhận con nuôi tự nguyện bình đẳng không phân biệt nam nữ không trái pháp luật và đạo đức xã hội . 39 Chỉ cho làm con nuôi người nước ngoài khi không thể

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.