Luận văn Thạc sĩ Luật học: Áp dụng pháp luật hộ tịch ở cơ sở - Thông qua thực tiễn địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Thông qua việc nghiên cứu, làm rõ các vấn đề lý luận có liên quan, thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về hộ tịch ở cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội từ năm 2005 đến năm 2013, luận văn đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả của công tác này trên địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội trong thời gian tới. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN TIẾN TÀI P DôNG PH P LUËT Hé TÞCH ë C Së - TH NG QUA THùC TIÔN ÞA BµN HUYÖN THANH TR THµNH PHè Hµ NéI Chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật Mã số 60 38 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán bộ hướng dẫn khoa học TS. NGUYỄN XUÂN TOẢN HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác tin cậy và trung thực. Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn NGƯỜI CAM ĐOAN Nguyễn Tiến Tài MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt MỞ ĐẦU . 1 Chương 1 NHẬN THỨC CHUNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ HỘ TỊCH Ở CƠ SỞ . 7 . Một số khái niệm . 7 . Hộ tịch . 7 . Phân biệt giữa hộ tịch và hộ khẩu . 10 . Áp dụng pháp luật về hộ tịch ở cơ sở . 12 . Pháp luật về hộ tịch và một số vấn đề cơ bản áp dụng pháp luật về hộ tịch tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước cơ sở . 14 . Các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch . 14 . Vị trí vai trò của quản lý hô ̣ tich ̣ . 16 . Đăng ký quản lý hộ tịch . 19 . Nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan quản lý hộ tịch cấp xã. 25 . Nội dung trình tự thẩm quyền áp dụng pháp luật về quản lý hộ tịch ở cấp xã . 27 . Pháp luật về hộ tịch của một số nước trên thế giới . 42 . Pháp luật về hộ tịch ở Pháp . 42 . Pháp luật về hộ tịch ở Đức . 43 . Pháp luật về hộ tịch ở Nhật . 45 . Pháp luật về hộ tịch ở Đài Loan . 47 . Pháp luật về hộ tịch ở Hàn Quốc . 48 . Pháp luật về hộ tịch ở Lào. 49 . Nhận xét đánh giá chung về pháp luật hộ tịch của các nước và so sánh với pháp luật Việt Nam . 51 Kết luận Chương 1 . 54 Chương 2 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ HỘ TỊCH Ở CƠ SỞ HUYỆN THANH TRÌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2013 . 55 . Tình hình đặc điểm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.