Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thi hành án dân sự - Qua thực tiễn tỉnh Bắc Ninh

Luận văn làm rõ lý luận về thi hành án dân sự - Giai đoạn cuối của quá trình tố tụng; đánh giá thực trạng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, chỉ ra nguyên nhân chủ quan, khách quan của sự thành công cùng những khó khăn, vướng mắc trong công tác này; từ đó đề xuất những giải pháp nhằm đẩy mạnh, hoàn thiện công tác thi hành án dân sự, đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được triệt để thi hành. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT L QUúNH NGA THI HµNH N D N Sù - QUA THùC TIÔN TØNH B C NINH Chuyên ngành Lý luận và lịch sƣ̉ nhà nƣớc và pháp luâ ̣t Mã số 60 38 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học TS. Trần Nho Thìn HÀ NỘI 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Luật học Trần Nho Thìn. Trong quá trình thực hiện và hoàn thành Luận văn tôi có tham khảo một số bài viết công trình nghiên cứu và các tài liệu của các tác giả cơ quan nhà nước các số liệu ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác tin cậy và trung thực. Việc sử dụng các nguồn tham khảo được trích dẫn chỉ ra trong Danh mục tài liệu tham khảo. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan trên. TÁC GIẢ Lê Quỳnh Nga ii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan . i Mục lục . iii Danh mục viết tắt . v Danh mục bảng. vi Danh mục biểu đồ . vii MỞ ĐẦU . 1 Chƣơng 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VIỆT NAM . 7 . Khái niệm về thi hành án dân sự . 7 . Đặc điểm và vai trò của thi hành án dân sự . 12 . Đặc điểm của thi hành án dân sự . 12 . Vai trò của thi hành án dân sự. . 16 . Lịch sử hình thành và phát triển thi hành án dân sự . 18 . Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1990 . 18 . Giai đoạn từ năm 1990 đến năm 1993. . 19 . Giai đoạn từ năm 1993 đến nay. . 21 Chƣơng 2 THỰC TRẠNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRONG 5 NĂM 2009 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH . 27 . Đặc điểm tự nhiên tình hình kinh tế văn hóa - xã hội dân cư tôn giáo tỉnh Bắc Ninh. . 27 . Đặc điểm về vị trí địa lý tự nhiên . 27 . Đặc điểm về kinh tế văn hóa - xã hội. . 28 . Đặc điểm về dân cư tôn giáo. . 30 . Thực trạng công tác thi hành án dân sự trong 5 năm 2009 - 2013 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh . 30 iii . Thành tựu đạt được . 30 . Đánh giá chung về công tác thi hành án dân sự trong 5 năm 2009 - 2013 ở tỉnh Bắc Ninh. . 45 . Khó khăn vướng mắc và nguyên nhân . 47 Chƣơng 3 PHƢƠNG HƢỚNG .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    62    2    02-12-2023
176    64    2    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.