Luận văn Thạc sĩ Luật học: Trợ giúp pháp lý ở Việt Nam – Tổ chức và hoạt động

Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu về vị trí, vai trò TGPL trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay và thực tiễn tổ chức và hoạt động TGPL ở Việt Nam từ khi hình thành đến nay, đặc biệt là từ khi triển khai Luật TGPL 2006. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa vị trí, vai trò của chính sách có ý nghĩa nhân văn này trong thời gian tới, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người được TGPL trong việc tiếp cận dịch vụ TGPL miễn phí và giúp cho việc quản lý nhà nước đối với hoạt động TGPL hiệu quả hơn. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRỊNH THỊ THANH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Ở VIỆT NAM TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học . NGUYỄN ĐĂNG DUNG Hà Nội 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn NGƯỜI CAM ĐOAN Trịnh Thị Thanh MỤC LỤC Trang bìa phụ Lời cam đoan Mục lục Từ viết tắt Trang MỞ ĐẦU . 1 Chương 1 VỊ TRÍ VAI TRÒ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY . 9 . Vị trí vai trò TGPL trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay .9 . Vị trí vai trò TGPL trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa10 . Vị trí vai trò TGPL trong bảo đảm quyền con người .13 . Vị trí vai trò TGPL trong triển khai Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền bào chữa nguyên tắc tranh tụng và công cuộc cải cách tư pháp cải cách hành chính .14 . Vị trí vai trò TGPL trong công tác xóa đói giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội .16 . Vị trí vai trò TGPL trong thị trường dịch vụ pháp . Vị trí vai trò TGPL trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật và khắc phục hệ quả của mặt trái nền kinh tế thị trường .18 . Vị trí vai trò TGPL trong quá trình hội nhập thế giới một cách toàn diện .19 . Khái niệm và đặc điểm TGPL .21 . Khái niệm TGPL .21 . Đặc điểm TGPL .25 . Các loại hình TGPL .27 . Loại hình TGPL chia theo người thực hiện .27 . Loại hình TGPL chia theo hình thức hoạt động .29 . Chia loại hình TGPL theo lĩnh vực hoạt động .31 . Tổ chức và hoạt động TGPL một số nước trên thế giới .32 . Mô

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.