Đề khảo sát chất lượng môn Hóa học năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 223

Việc ôn thi sẽ trở nên dễ dàng hơn khi các em có trong tay “Đề khảo sát chất lượng môn Hóa học năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 223” được chia sẻ trên đây. Tham gia giải đề thi để rút ra kinh nghiệm học tập tốt nhất cho bản thân cũng như củng cố thêm kiến thức để tự tin bước vào kì thi chính thức các em nhé! Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao! | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KẾT HỢP THI THỬ NGHỆ AN LỚP 12 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi KHOA HỌC TỰ NHIÊN Đề thi có 04 trang Môn thi thành phần HÓA HỌC Thời gian làm bài 50 phút không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh . Mã đề thi 223 Số báo danh . Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố H 1 Be 9 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 P 31 S 32 Cl 35 5 K 39 Ca 40 Fe 56 Cu 64 Zn 65 Ag 108 Ba 137. Câu 41 Dung dịch nào sau đây có pH lt 7 A. NaCl. B. KOH. C. HCl. D. NaOH. Câu 42 Chất nào sau đây thuộc loại axit cacboxylic A. C2H5OH. B. CH3NH2 C. CH3COOH. D. CH3CHO. Câu 43 Polietien được tạo ra bằng phản ứng trùng hợp monome nào sau đây A. CH2 CH2. B. CH3 CH3. C. CH2 CHCl. D. CH CH. Câu 44 Cho kim loại Zn dư vào 100 ml dung dịch AgNO3 0 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khối lượng Ag là A. 2 16 gam. B. 1 30 gam. C. 1 08 gam. D. 0 65 gam. Câu 45 Nhiệt phân muối nào sau đây thu được kim loại A. Fe NO3 2. B. KNO3. C. Cu NO3 2. D. AgNO3. Câu 46 Số liên kết peptit trong tetrapeptit mạch hở là A. 3. B. 5. C. 4. D. 2. Câu 47 Thủy phân hoàn toàn 0 1 mol metyl axetat trong dung dịch NaOH dư đun nóng thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 6 7. B. 4 6. C. 8 2. D. 3 2. Câu 48 Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là A. Hg. B. Cr. C. Na. D. W. Câu 49 Phát biểu nào sau đây đúng A. Ở nhiệt độ thường các amin đều là chất khí. B. Amino axit có tính chất lưỡng tính. C. Dung dịch glyxin làm quỳ tím hóa xanh. D. Anilin tác dụng với nước brom tạo kết tủa vàng. Câu 50 Trong phân tử chất nào sau đây chỉ có liên kết đơn A. Axetilen. B. Etan. C. Etilen. D. Benzen. Câu 51 Trong các ion sau ion có tính oxi hóa mạnh nhất là A. Zn2 . B. Mg2 . C. Fe2 . D. Cu2 . Câu 52 Este X có công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X trong dung dịch NaOH thu được sản phẩm có HCOONa. Số công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X là A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. Câu 53 Trong công nghiệp kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy A. Ag. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
185    115    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.