Đề khảo sát chất lượng môn Sinh học năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 212

“Đề khảo sát chất lượng môn Sinh học năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 212” dành cho các bạn học sinh lớp 12 đang chuẩn bị thi khảo sát chất lượng kết hợp thi thử tốt nghiệp THPT giúp các em củng cố kiến thức, làm quen với cấu trúc đề thi, đồng thời giúp các em phát triển tư duy, rèn luyện kỹ năng giải đề chính xác. Chúc các bạn đạt được điểm cao trong kì thi này nhé. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KẾT HỢP THI THỬ NGHỆ AN LỚP 12 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi KHOA HỌC TỰ NHIÊN Đề thi có 04 trang Môn thi thành phần SINH HỌC Thời gian làm bài 50 phút không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh . Mã đề thi 212 Số báo danh . Câu 81 Một loài thực vật có bộ NST 2n 48 số nhóm gen liên kết của loài này là A. 12. B. 36. C. 48. D. 24. Câu 82 Một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau được gọi là A. gen trội. B. gen đa hiệu. C. gen cấu trúc. D. gen lặn. Câu 83 Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của NST điển hình ở sinh vật nhân thực mức cấu trúc nào sau đây có đường kính 30 nm A. Sợi siêu xoắn. B. Sợi cơ bản. C. Sợi chất nhiễm sắc. D. Crômatit. Câu 84 Động vật nào sau đây hô hấp bằng mang A. Ếch đồng. B. Tôm sông. C. Châu chấu. D. Giun đất. Câu 85 Loại nuclêôtit nào sau đây chỉ có ở ADN mà không có ở mARN A. Guanin. B. Uraxin. C. Timin. D. Ađênin. Câu 86 Hình vẽ sau mô tả một dạng đột biến cấu trúc NST Đột biến trên thuộc dạng A. chuyển đoạn. B. mất đoạn. C. đảo đoạn. D. lặp đoạn. Câu 87 Alen A bị đột biến thành alen a alen B bị đột biến thành alen b. Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể đột biến về cả 2 gen trên A. Aabb. B. AABb. C. aabb. D. AaBb. Câu 88 Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là A. biến dị tổ hợp. B. thường biến. C. mức phản ứng. D. đột biến. Câu 89 Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn nơi mà prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã là A. vùng vận hành. B. gen điều hòa. C. vùng khởi động. D. các gen cấu trúc. Câu 90 Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là thuần chủng A. AaBb. B. aaBb. C. AaBB. D. AAbb. Ab Câu 91 Quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen đã tạo ra các loại giao tử AB ab 15 . Tần số aB hoán vị gen giữa 2 gen này là A. 30 . B. 15 . C. 35 . D. 50 . Câu 92 Trong quá trình phiên mã nuclêôtit loại ađênin của mạch mã gốc liên kết với .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.