Chủ tịch Hồ Chí Minh với hoạt động văn hóa nghệ thuật: Phần 1

Tài liệu "Bác Hồ với hoạt động văn hóa nghệ thuật" gồm nhiều câu chuyện, kỷ niệm của các nghệ sĩ với Bác Hồ, qua đó thể hiện tình cảm và sự quan tâm của Bác đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật và các nghệ sĩ - chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Phần 1 gồm các nội dung: Lần đầu gặp Bác; Bác Hồ với gia đình nghệ sĩ múa Hương Thư; Khoe giày sao lại là dép; Bác chiêu đãi nhân dịp năm mới (1955); Nhớ lời Bác dạy; Bác Hồ tiếp đoàn nghệ thuật Liên Xô; Bác Hồ làm phiên dịch; Bác nghe hợp xướng “Sóng cửa Tùng”; . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | Biªn môc trªn xuÊt b n phÈm cña Th viÖn Quèc gia ViÖt Nam Kh c TuÕ B c Hå víi ho t éng v n ho nghÖ thuËt Kh c TuÕ . - T i b n. - H. ChÝnh trÞ Quèc gia 2017. - 120tr. 21cm 1. Hå ChÝ Minh 1890-1969 L nh tô C ch m ng chÝnh trÞ gia ViÖt Nam 2. V n ho 3. NghÖ thuËt 4. TruyÖn kÓ - dc23 CTM0128p-CIP 2 LỜI NHÀ XUẤT BẢN Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến hoạt động văn hóa văn nghệ. Trong Thư gửi các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa năm 1951 Người căn dặn Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Cũng như các chiến sĩ khác chiến sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ nhất định tức là phụng sự kháng chiến phụng sự Tổ quốc phụng sự nhân dân trước hết là công nông binh. . Văn hóa nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý đến vai trò của nghệ sĩ. Theo Người trên mặt trận này những người làm công tác văn hóa văn nghệ phải thấm nhuần quan điểm Nghệ thuật là vũ khí còn nghệ sĩ là chiến sĩ. Muốn nghệ thuật trở thành vũ khí và người nghệ sĩ đồng thời là chiến sĩ thì người nghệ sĩ phải đi thực tế phải ba cùng với nhân dân. Bác quan tâm đến hầu hết các vấn đề của văn nghệ từ chức năng tính chất của nghệ thuật đến vai trò của văn nghệ từ nguồn gốc của nghệ thuật đến đối tượng phục vụ phạm vi phản ánh mối quan hệ giữa nghệ sĩ tác phẩm và công chúng sự thống nhất giữa nội dung và hình thức của tác phẩm mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại dân tộc và quốc tế chính trị và văn hóa tư tưởng và nghệ thuật tự do sáng tạo và những nguyên tắc cần tôn trọng 5 từ mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển phổ cập và nâng cao đến làm thế nào cho tác phẩm có tính hấp dẫn có sức cuốn hút thông qua cách viết cách thể hiện. Lời chỉ bảo tận tình cần thiết cho đội ngũ những người làm công tác văn hóa văn nghệ đặc biệt là các anh chị em nghệ sĩ của Bác Hồ đã góp phần nâng cao ý chí chiến đấu cho những nghệ sĩ hoạt động trên mặt trận văn hóa nghệ thuật là ánh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
272    52    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.