Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội nhận hối lộ theo luật hình sự Việt Nam

Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu các quy định của pháp luật về tội nhận hối lộ dưới khía cạnh lập pháp hình sự và áp dụng chúng trong thực tiễn xét xử, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về tội nhận hối lộ trong luật hình sự Việt Nam, cũng như đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc đấu tranh phòng chống tội nhận hối lộ. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT ĐẶNG HỮU ANH TỘI NHẬN HỐI LỘ THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2016 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT ĐẶNG HỮU ANH TỘI NHẬN HỐI LỘ THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự Mã số 60 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học Nguyễn Tất Viễn HÀ NỘI - 2016 2 Lêi cam oan T i xin cam oan y lµ c ng tr nh nghiªn cøu khoa häc cña riªng t i. C c sè liÖu vÝ dô vµ trÝch dÉn trong luËn v n m b o é tin cËy chÝnh x c vµ trung thùc. Nh ng kÕt luËn khoa häc cña luËn v n ch-a tõng -îc ai c ng bè trong bÊt kú c ng tr nh nµo kh c. T c gi luËn v n Æng H u Anh 3 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các bảng MỞ ĐẦU 1 Chương 1 LÝ LUẬN VỀ TỘI NHẬN HỐI LỘ THEO LUẬT HÌNH 5 SỰ VIỆT NAM . Khái niệm về tội nhận hối lộ 5 . Đặc điểm pháp lý của tội nhận hối lộ 7 . Ý nghĩa của việc nghiên cứu tội nhận hối lộ 8 . Lịch sử hình thành các quy định về tội nhận hối lộ trong pháp 9 luật hình sự Việt Nam . Quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội nhận hối lộ 9 trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 . Quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội nhận hối lộ 14 sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến trước năm 1985 . Quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội nhận hối lộ 16 trong Bộ luật hình sự năm 1985 . Quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội nhận hối lộ 18 trong Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 Chương 2 CÁC QUY ĐỊNH VỀ TỘI NHẬN HỐI LỘ THEO LUẬT 20 HÌNH SỰ VIỆT NAM . Các dấu hiệu pháp lý cấu thành tội nhận hối lộ 21 Dấu hiệu về mặt chủ thể của tội nhận hối lộ 21 . Dấu hiệu về mặt khách quan của tội nhận hối lộ 25 . Dấu hiệu về mặt khách thể của tội nhận hối lộ 31 . Dấu hiệu về mặt chủ quan của tội nhận hối lộ 34 4 . Các trường hợp phạm tội cụ thể 37 . Phạm tội nhận hối lộ thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 37 Điều 279 Bộ luật hình sự . Phạm tội nhận hối lộ thuộc các

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    103    1    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.