Các nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch nông thôn dựa vào cộng đồng vùng Bắc Trung Bộ

Bài viết nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch đối với sản phẩm du lịch nông thôn dựa vào cộng đồng ở các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ. Kết quả ước lượng cho thấy, quyết định lựa chọn điểm đến của du khách phụ thuộc vào sáu nhóm nhân tố, gồm: (1) Động cơ muốn giao lưu và thư giãn; (2) Động cơ muốn khám phá; (3) Giá cả của du lịch nông thôn; (4) Nguồn thông tin của du lịch nông thôn; (5) Các sản phẩm đặc trưng của du lịch nông thôn; (6) Quản lý môi trường của du lịch nông thôn. | Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung Số 01 75 - 2022 27 Các nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch nông thôn dựa vào cộng đồng vùng Bắc Trung Bộ Phạm Quốc Trí Trịnh Thị Thu Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ Email phamquoctri90@ Tóm tắt Du lịch nông thôn dựa vào cộng đồng là loại hình du lịch mang lại nhiều lợi ích phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho cộng đồng địa phương. Sử dụng bộ dữ liệu điều tra 281 khách du lịch tại hai tỉnh Quảng Bình và Nghệ An vào tháng 8 2019 bài viết nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch đối với sản phẩm du lịch nông thôn dựa vào cộng đồng ở các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ. Kết quả ước lượng cho thấy quyết định lựa chọn điểm đến của du khách phụ thuộc vào sáu nhóm nhân tố gồm 1 Động cơ muốn giao lưu và thư giãn 2 Động cơ muốn khám phá 3 Giá cả của du lịch nông thôn 4 Nguồn thông tin của du lịch nông thôn 5 Các sản phẩm đặc trưng của du lịch nông thôn 6 Quản lý môi trường của du lịch nông thôn. Từ khóa Bắc Trung Bộ du lịch nông thôn cộng đồng điểm đến. Factors affecting the selection of a rural community-based tourist destination in the Northern Central region Abstract Community-based rural tourism is a type of tourism that brings sustainable socio-economic benefits for local people. The article uses data collected from 281 tourists in Quang Binh and Nghe An in August 2019 to examine factors affecting their selection of a rural community-based tourist destination and its products in the Northern Central region. The research results indicate that tourists destination choice depends on six groups of factors including 1 The motive for socializing and relaxing 2 The motivation for exploring 3 Expense at the rural tourism destination 4 Information access at the rural tourism destination 5 Typical products of the rural tourism destination and 6 Destination environmental management. Keywords The Northern Central region tourism rural community destinations. Ngày nhận bài 05

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
272    392    1    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.