Frailty assessment using a novel approach based on combined motor and cardiac functions: A pilot study

Previous research showed association between frailty and an impaired autonomic nervous system; however, the direct efect of frailty on heart rate (HR) behavior during physical activity is unclear. The purpose of the current study was to determine the association between HR increase and decrease with frailty during a localized upper-extremity function (UEF) task to establish a multimodal frailty test. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.