A pilot voxel-based morphometry study of older adults after the PICMOR intervention program

Age-related decline in cognitive function, such as executive function, is associated with structural changes in the neural substrates, such as volume reductions in the lateral prefrontal cortex. To prevent or delay agerelated changes in cognitive function, cognitive intervention methods that employ social activity, including conversations, have been proposed in some intervention studies. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    92    2    15-06-2024
7    82    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.