Does time-to-surgery afect mortality in patients with acute osteoporotic vertebral compression fractures?

Osteoporotic vertebral compression fractures (VCFs) are common. An increase in mortality associated with osteoporotic VCFs has been well documented. The purpose of this study was to assess the impact of time to surgery on 1-year survival in patients with osteoporotic vertebral compression fractures. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    60    1    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.