Comparison of diferent obesity indices associated with type 2 diabetes mellitus among diferent sex and age groups in Nantong, China: A cross-section study

Obesity is associated with type 2 diabetes mellitus (T2DM). However, the obesity index that is most closely related to type 2 diabetes remains controversial. Therefore, the aim of this study was to compare the associations of fve anthropometric indices (body mass index [BMI], body adiposity index, waist circumference [WC], waist-to-hip ratio, and waist-to-height ratio [WHtR]) with T2DM among Chinese adults divided into four groups according to sex and age. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
476    59    4    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.