Patients with Parkinson’s disease predict a lower incidence of colorectal cancer

Recent theory on the “gut-brain axis” suggests a close relationship between the dysfunction of the gut and the disorders of the brain. Methods: We performed a systemic literature search followed by a multi-step inclusion selection for all studies on the risk of Colorectal cancer (CRC) in Parkinson’s disease (PD) patients using the following databases: PubMed, EMBASE and WOS. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.