The relationship between bone density and the oral function in older adults: A cross-sectional observational study

Falls among older adults with a low bone density can lead to a bedridden state. Declining bone density increases the risk of falls resulting fractures in older adults. A person’s physical performance is known to be closely related to bone density, and a relationship between the physical performance and the oral function is also known to exist. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
427    76    4    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.