Sarcopenia is associated with decreased gray matter volume in the parietal lobe: A longitudinal cohort study

Substantial evidence supports an association between physical activity and cognitive function. However, the role of muscle mass and function in brain structural changes is not well known. This study investigated whether sarcopenia, defined as low muscle mass and strength, accelerates brain volume atrophy. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
78    87    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.