Pre-stroke cognitive impairment is associated with vascular imaging pathology: A prospective observational study

Chronic brain pathology and pre-stroke cognitive impairment (PCI) is predictive of post-stroke dementia. The aim of the current study was to measure pre-stroke neurodegenerative and vascular disease burden found on brain MRI and to assess the association between pre-stroke imaging pathology and PCI, whilst also looking for potential sex differences. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.