Correlation between cardiopulmonary metabolic energy cost and lower-limb muscle activity during inclined treadmill gait in older adults

Inclined walking requires more cardiopulmonary metabolic energy and muscle strength than flatlevel walking. This study sought to investigate changes in lower-limb muscle activity and cardiopulmonary metabolic energy cost during treadmill walking with different inclination grades and to discern any correlation between these two measures in older adults. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    78    1    21-07-2024
2    541    2    21-07-2024
279    110    2    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.