Công ước La Hay năm 2019 về công nhận, thi hành bản án của tòa án nước ngoài trong lĩnh vực dân sự, thương mại

Bài viết phân tích các nội dung quan trọng chủ yếu của Công ước La Hay năm 2019 nhằm gợi mở cho các nghiên cứu sâu hơn về khả năng Việt Nam gia nhập công ước này, các nghiên cứu nhằm sửa đổi pháp luật trong nước về điều kiện công nhận, thi hành, từ chối công nhận, thi hành đối với bản án của quốc gia chưa có điều ước quốc tế với Việt Nam. | NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI DƯ NGỌC BÍCH Tóm tắt Công ước La Hay năm 2019 về công nhận thi hành bản án của toà án nước ngoài trong lĩnh vực dân sự thương mại vừa được thông qua và đang mở ra cho các quốc gia gia nhập. Đây là công ước quan trọng thể hiện mong muốn của các quốc gia đối với việc có một công ước toàn cầu nhằm tạo lập môi trường pháp lí ổn định và dự đoán được để thúc đẩy hoạt động thương mại đầu tư quốc tế và toàn cầu hoá. Bài viết phân tích các nội dung quan trọng chủ yếu của Công ước La Hay năm 2019 nhằm gợi mở cho các nghiên cứu sâu hơn về khả năng Việt Nam gia nhập công ước này các nghiên cứu nhằm sửa đổi pháp luật trong nước về điều kiện công nhận thi hành từ chối công nhận thi hành đối với bản án của quốc gia chưa có điều ước quốc tế với Việt Nam. Từ khoá Công nhận Công ước La Hay thi hành bản án toà án nước ngoài Nhận bài 05 6 2020 Hoàn thành biên tập 07 10 2020 Duyệt đăng 09 10 2020 THE HAGUE CONVENTION OF 2019 ON THE RECOGNITION AND AND ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS IN CIVIL OR COMMERCIAL MATTERS Abstract The 2019 Hague Convention on the recognition and enforcement of foreign judgments in civil or commercial matters has been concluded and open for countries accession. This is an important convention manifesting the desire of countries to have a worldwide convention on such matters to establish a stable and predictable legal environment to promote international trade investment and globalisation. The paper analyses the main provisions of the Convention to suggest further researches on the possibility for Vietnam to access to the Convention as well as researches to amend relevant domestic law on the conditions for recognition enforcement or refusal of foreign judgments from non-treaty countries in Vietnam. Keywords Recognition the Hague Convention enforcement of judgments foreign courts Received June 5th 2020 Editing completed Oct 7th 2020 Accepted for publication Oct 9th 2020 1. Giới thiệu Công ước La Hay về công và chính sách của Hội nghị La Hay

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.