Cân bằng quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế dược phẩm và vấn đề sức khỏe cộng đồng - giải pháp cho Việt Nam

Bài viết khái quát mối quan hệ giữa bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế dược phẩm với vấn đề sức khoẻ cộng đồng; đưa ra bức tranh tổng quan về cuộc tranh luận giữa nâng cao bảo hộ đối với sáng chế dược phẩm hay hạn chế để tăng khả năng tiếp cận thuốc của cộng đồng; chỉ ra những yêu cầu, thách thức và đề xuất giải pháp cho pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam để đạt được sự cân bằng trong vấn đề này. | NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI LÊ THỊ BÍCH THUỶ Tóm tắt Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ việc cân bằng quyền của chủ sở hữu sáng chế dược phẩm với quyền tiếp cận thuốc của người dân để bảo vệ sức khoẻ là vấn đề gây nhiều tranh cãi trong suốt lịch sử đàm phán trên phạm vi quốc tế cũng như quốc gia. Bài viết khái quát mối quan hệ giữa bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế dược phẩm với vấn đề sức khoẻ cộng đồng đưa ra bức tranh tổng quan về cuộc tranh luận giữa nâng cao bảo hộ đối với sáng chế dược phẩm hay hạn chế để tăng khả năng tiếp cận thuốc của cộng đồng chỉ ra những yêu cầu thách thức và đề xuất giải pháp cho pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam để đạt được sự cân bằng trong vấn đề này. Từ khoá Quyền sở hữu trí tuệ sáng chế dược phẩm sức khoẻ cộng đồng Nhận bài 06 5 2019 Hoàn thành biên tập 08 10 2019 Duyệt đăng 08 11 2019 BALANCING THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT TO PHARMACEUTICAL INVENTIONS AND THE ISSUE OF COMMUNITY HEALTH - SOLUTIONS FOR VIETNAM Abstract In the field of intellectual property balancing the right of owners of pharmaceutical inventions and the right to access to medicines of people for health protection has been a very debatable issue during the course of negotiation at both international and national levels. The paper offers an overview of the relationship between the protection of the intellectual property right to pharmaceutical inventions and the issue of community health. It introduces an overall picture of the debate of whether the protection of the intellectual property right to pharmaceutical inventions should be enhanced or lightened in order to increase the ability to access medicines of the community. The paper then points out the challenges for the law on intellectual property of Vietnam in this regard and suggests solutions to improve it. Keywords Intellectual property right pharmaceutical invention community health Received May 6th 2019 Editing completed Oct 8th 2019 Accepted for publication No 8th 2019 1. Khái quát về mối quan

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    66    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.