Quyền yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp - nhìn nhận từ một vụ án

Bài viết đề cập đến những vấn đề pháp lý đặt ra từ một tranh chấp điển hình trong thực tiễn xét xử hiện nay giữa các khách hàng với chủ đầu tư dự án bất động sản. Từ yêu cầu khởi kiện của khách hàng, đặt ra những vấn đề cần trao đổi khi xác định quanhệ pháp luật tranh chấp, phạm vi khởi kiện, mức tiền tạm ứng án phí và thẩm quyền xét xử của Tòaán trong mối liên hệ với quyền tự định đoạt của đương sự. | Soá 01 2020 - Naêm thöù möôøi laêm BÌNH LUAÄ N AÙ N QUYỀN YÊU CẦU TÒA ÁN BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP - NHÌN NHẬN TỪ MỘT VỤ ÁN Nguyễn Minh Hằng1 Tóm tắt Quyền được bảo vệ bằng pháp luật của công dân đã được ghi nhận tại Điều 14 Hiến pháp năm 2013 Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam các quyền con người quyền công dân về chính trị dân sự kinh tế văn hóa xã hội được công nhận tôn trọng bảo vệ bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật . Thẩm quyền của Tòa án nhân dân đối với tranh chấp yêu cầu về dân sự2 là một trong những nội dung cơ bản trong tố tụng dân sự xác định quyền hạn của Tòa án đối với các vụ việc này. Theo đó Nhà nước không chỉ bảo hộ quyền của cá nhân cơ quan tổ chức được yêu cầu Tòa án bảo vệ mọi lợi ích mà họ cho là hợp pháp phát sinh từ quan hệ pháp luật dân sự không phụ thuộc vào việc lợi ích đó đã được pháp luật điều chỉnh hay chưa mà còn được bảo đảm về hiệu lực của các phán quyết do Tòa án tuyên. Quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự là biểu hiện của mức độ tự do dân chủ của công dân. Công dân có quyền được nhà nước bảo hộ bằng pháp luật và thực hiện sự bảo hộ đó bằng các thiết chế tư pháp. Bài viết đề cập đến những vấn đề pháp lý đặt ra từ một tranh chấp điển hình trong thực tiễn xét xử hiện nay giữa các khách hàng với chủ đầu tư dự án bất động sản. Từ yêu cầu khởi kiện của khách hàng đặt ra những vấn đề cần trao đổi khi xác định quan hệ pháp luật tranh chấp phạm vi khởi kiện mức tiền tạm ứng án phí và thẩm quyền xét xử của Tòa án trong mối liên hệ với quyền tự định đoạt của đương sự3. Từ khóa Quyền tự định đoạt của đương sự quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thẩm quyền xét xử của Tòa án. Nhận bài 05 12 2019 Hoàn thành biên tập 12 12 2019 Duyệt đăng 03 01 2020. Abstract Citizens right to be protected by the law has been recognized in Article 14 of the Constitution 2013 In the Socialist Republic of Vietnam human rights and citizens rights in the political civic economic cultural and social fields are recognised

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    44    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.