Luận án Tiến sĩ Luật học: Đấu tranh phòng, chống tội phạm hủy hoại rừng trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên

Trên cơ sở phân tích làm rõ các thông số của tình hình tội hủy hoại rừng trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2007 - 2014, nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội hủy hoại rừng trong thời gian và địa bàn nói trên, cùng với những dự báo về tình hình tội hủy hoại rừng trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, luận án hƣớng đến mục đích kiến nghị hệ thống các biện pháp phòng ngừa tình hình tội phạm này trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN NGHIỆP ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỘI HỦY HOẠI RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN Chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm Mã số LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học 1. . CAO THỊ OANH 2. . TRẦN HỮU TRÁNG HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong luận án đều đƣợc trích dẫn nguồn trung thực. Những kết luận khoa học của Luận án đƣợc kết luận là của riêng mình trên cơ sở có sự kế thừa phát triển của những công trình đã nghiên cứu nhằm đƣa ra những luận cứ khoa học và thực tiễn từ đó có những giải pháp phù hợp cho việc ngăn chặn ngăn chặn tình hình tội hủy hoại rừng trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Văn Nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCA Bộ công an BLHS Bộ luật hình sự CQĐT Cơ quan điều tra DCTD Di cƣ tự do HVPT Hành vi phạm tội Nxb Nhà xuất bản QLBVR Quản lý bảo vệ rừng QLNN Quản lý nhà nƣớc THTP Tình hình tội phạm TAND Tòa án nhân dân TPMT Tội phạm môi trƣờng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn một thành viên UBND Ủy ban nhân dân VKSND Viện kiểm sát nhân dân DANH MỤC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Bảng 1 Diện tích rừng trên địa bàn các tỉnhTây Nguyên 2007 - 2013 . 151 Bảng 2 Số vụ và số ngƣời phạm tội bị xét xử về tội hủy hoại rừng trên địa bàn Tây Nguyên giai đoạn 2007 2014 . 153 Bảng 3 So sánh tình hình tội hủy hoại rừng với tình hình tội phạm nói chung trên địa bàn Tây Nguyên giai đoạn 2007 2014 . 154 Bảng 4 Số vụ số bị cáo phạm tội của bình quân 01 tội danh trong BLHS so với tội hủy hoại rừng trên địa bàn Tây Nguyên 2007 2014 . 155 Bảng 5 So sánh tình hình tội hủy hoại rừng trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên với cả nƣớc giai đoạn 2007 2014 . 156 Bảng 6 Hệ số của tình hình tội hủy hoại rừng trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2007 2014 . 158 Bảng 7 Hệ số tình hình tội hủy hoại rừng theo từng tỉnh ở Tây Nguyên giai đoạn 2007 2014 . 159 Bảng 8 Mật độ của tình .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
77    124    3    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.