Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tình tiết “Phạm tội đối với trẻ em” trong pháp luật hình sự Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu các quy định của pháp luật về tình tiết “Phạm tội đối với trẻ em” dưới khía cạnh lập pháp hình sự và áp dụng tình tiết này trong thực tiễn, từ đó luận văn đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về tình tiết này trong luật hình sự Việt Nam, đồng thời đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng tình tiết này trong thực tiễn. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN HỒNG OANH T NH TIÕT PH M TéI èI VíI TRÎ EM TRONG PH P LUËT H NH Sù VIÖT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN HỒNG OANH T NH TIÕT PH M TéI èI VíI TRÎ EM TRONG PH P LUËT H NH Sù VIÖT NAM Chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng hình sự Mã số 60 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học PGS. TS. NGUYỄN NGỌC CHÍ HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu ví dụ và trích dẫn trong luận văn đảm bảo tính trung thực chính xác. Những kết quả khoa học của luận văn chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào khác. Vậy tôi viết lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn NGƯỜI CAM ĐOAN Nguyễn Hồng Oanh MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các từ viết tắt Danh mục các bảng biểu đồ MỞ ĐẦU . 1 Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TÌNH TIẾT PHẠM TỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM. 8 . KHÁI NIỆM TÌNH TIẾT PHẠM TỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM . 8 . Khái quát về đối tượng tác động của tội phạm . 8 . Tình tiết phạm tội đối với trẻ em trong luật hình sự. 11 . ĐẶC ĐIỂM CỦA TÌNH TIẾT PHẠM TỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM . 13 . Hành vi phạm tội có đối tượng tác động là trẻ em . 13 . Phạm tội đối với trẻ em làm tăng mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội từ đó làm tăng nặng TNHS đối với người phạm tội . 19 . Phạm tội đối với trẻ em là tình tiết định tội tình tiết định khung hình phạt và tình tiết tăng nặng TNHS . 22 . TÌNH TIẾT PHẠM TỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI . 26 . Pháp luật hình sự Liên Bang Nga . 27 . Pháp luật hình sự Trung Quốc . 29 . Pháp luật hình sự Thụy Điển . 31 Chương 2 QUY ĐỊNH VỀ TÌNH TIẾT PHẠM TỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG . 33 . TÌNH TIẾT PHẠM TỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM . 33 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
44    330    2    25-07-2024
9    84    2    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.