Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý quy hoạch xây dựng không gian đô thị khu vực nhà ga Văn Thánh thuộc tuyến Metro số 1 - TP. Hồ Chí Minh

Mục đích nghiên cứu của đề tài là đưa ra giải pháp quản lý phân luồng giao thông nhằm đảm bảo hoạt động giao thông diễn ra liên tục và xuyên suốt xung quanh khu vực ga Văn Thánh. Đưa ra giải pháp quản lý tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh khu vực ga Văn Thánh nhằm bảo đảm khoảng cách an toàn cho việc phát triển không gian đô thị nhưng vẫn giữ được đặc trưng và tính hiệu quả trong việc khai thác công năng của công trình xung quanh khu vực ga Văn Thánh. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN LÂM MINH TRUNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ KHU VỰC NHÀ GA VĂN THÁNH THUỘC TUYẾN METRO SỐ 1 TP. HỒ CHÍ MINH TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH TP. Hồ Chí Minh - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN LÂM MINH TRUNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ KHU VỰC NHÀ GA VĂN THÁNH THUỘC TUYẾN METRO SỐ 1 TP. HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình Mã số TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC . KTS NGUYỄN THANH HÀ TP. Hồ Chí Minh - 2020 MỤC LỤC 1. Tính cấp thiết của đề tài . 1 2. Đối tƣợng và mục đích nghiên cứu . 3 3. Mục tiêu nghiên cứu . 4 4. Nội dung nghiên cứu . 4 5. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu. 4 6. Phƣơng pháp nghiên cứu . 5 7. Bố cục của luận văn . 5 CHƢƠNG I. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ KHU VỰC NHÀ GA VĂN THÁNH THUỘC TUYẾN METRO SỐ 1 - TP. HỒ CHÍ MINH . 6 1. 1 Khái niệm thuật ngữ khoa học . 6 1. 2 Tổng quan các nghiên cứu về vấn đề Quản lý quy hoạch xây dựng không gian đô thị khu vực nhà ga Văn Thánh thuộc tuyến Metro số 1 - TP. Hồ Chí Minh . 6 1. 2. 1 Nghiên cứu liên quan về quản lý quy hoạch xây dựng không gian đô thị xung quanh khu vực nhà ga Metro . 6 1. 2. 2 Nghiên cứu liên quan đến Metro số 1 . 7 1. 2. 3 Nghiên cứu liên quan quản lý quy hoạch xây dựng không gian đô thị khu vực nhà ga Văn Thánh thuộc tuyến Metro số 1 - TP. Hồ Chí Minh. 7 1. 3 Tổng quan về vấn đề Quản lý quy hoạch xây dựng không gian đô thị khu vực nhà ga Văn Thánh thuộc tuyến Metro số 1 - TP. Hồ Chí Minh 7 1. 3. 1 Các định hướng chính của quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP. HCM đến năm 2020 . 7 1. 3. 2 Tổng quan hệ thống Metro Thành phố Hồ Chí Minh . 7 1. 3. 3 Hiện trạng quản lý quy hoạch xây dựng đô thị ở TP. HCM và khu vực nghiên cứu . 8 1. 3. 4 Tổng quan về dự án Ga Văn Thánh . 8 a Pháp lý liên quan về

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.