Bình luận một số quy định về tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trong Bộ luật Lao động năm 2019

Bài viết này bình luận quy định về việc thành lập và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, với mong muốn gợi mở một số ý kiến để xây dựng Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, cũng như hoàn thiện các quy định về tổ chức Công đoàn cơ sở để các tổ chức này thực sự là tổ chức bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại doanh nghiệp. | Soá 03 2020 - Naêm thöù möôøi laêm BÌNH LUẬN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019 Nguyễn Thanh Huyền1 Tóm tắt Lần đầu tiên tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở được quy định trong Bộ luật Lao động năm 2019. Người lao động trong doanh nghiệp có thể tham gia tổ chức của Công đoàn cơ sở hoặc thành lập gia nhập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp một tổ chức độc lập với tổ chức Công đoàn trong hệ thống Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Quy định này được xem là một sự đổi mới đó không chỉ là sự tự do thành lập gia nhập công đoàn mà là sự tự do lựa chọn tổ chức đại diện của người lao động. Bài viết này bình luận quy định về việc thành lập và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở với mong muốn gợi mở một số ý kiến để xây dựng Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp cũng như hoàn thiện các quy định về tổ chức Công đoàn cơ sở để các tổ chức này thực sự là tổ chức bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại doanh nghiệp. Từ khóa Cơ sở đại diện người lao động tổ chức. Nhận bài 02 3 2020 Hoàn thành biên tập 06 3 2020 Duyệt đăng 27 03 2020. Abtract For the first time grassroots employee representative organization is specified in the Labor Code 2019. Employees in the enterprise may join the grassroots-level trade union organization or establish and join the Organization of employees in enterprises - an organization independent from the trade union organization in the system of Vietnam General Confederation of Labor. This provision is considered an innovation which is not only the freedom to establish and join trade unions but also the freedom to choose the representative organization of employees. This article comments on the provisions on the establishment and operation of grassroots employee representative organizations with the intention of suggesting some ideas for the organization of employees in enterprises as well as perfecting the regulations on grassroots-level trade union .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    51    2    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.