Điểm mới trong xác định thẩm quyền thụ lý vụ án lao động của tòa án

Mở rộng và tạo sự linh hoạt quyền lựa chọn cơ chế giải quyết tranh chấp lao động của các bên tranh chấp cũng như xác định rõ bản chất của hợp đồng lao động, tranh chấp lao động là những điểm mới quan trọng, cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019 (sau đây viết tắt là BLLĐ năm 2019). | HOÏC VIEÄN TÖ PHAÙP ĐIỂM MỚI TRONG XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN THỤ LÝ VỤ ÁN LAO ĐỘNG CỦA TÒA ÁN Trần Minh Tiến1 Tóm tắt Mở rộng và tạo sự linh hoạt quyền lựa chọn cơ chế giải quyết tranh chấp lao động của các bên tranh chấp cũng như xác định rõ bản chất của hợp đồng lao động tranh chấp lao động là những điểm mới quan trọng cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019 sau đây viết tắt là BLLĐ năm 2019 . Những điểm mới này không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật mà còn giúp hoạt động xét xử các vụ việc lao động được thuận lợi khi được áp dụng trong thực tế nhất là trong việc xác định thẩm quyền của tòa án khi thụ lý giải quyết vụ án lao động. Từ khóa Thẩm quyền tranh chấp lao động hợp đồng lao động. Nhận bài 02 3 2020 Hoàn thành biên tập 06 3 2020 Duyệt đăng 27 03 2020. Abstract Extending and creating flexibility for the right to select mechanism of settling labour disputes as well as clearly finding nature of labour contract labour disputes are new fundamental and important points of the Labour Code in 2019 the Labour Code in 2019 . These new points not only contribute to finalization of legal system but also create favorable condition for trials of labor cases when being applied in reality especially in finding authority of the court in settling labour cases. Keywords Authority labor disputes labour contract. Date of receipt 02 3 2020 Date of revision 06 3 2020 Date of Approval 27 03 2020. 1. Về thẩm quyền chung hay không để từ đó tòa án thụ lý vụ án lao Giải quyết tranh chấp lao động là một trong động thụ lý vụ án dân sự hay thụ lý vụ án kinh những chức năng nhiệm vụ cơ bản của ngành doanh thương mại. Trong nhiều trường hợp Tòa án nhân dân. Trong thời gian vừa qua số vì các lý do và mục đích khác nhau người sử lượng các vụ việc lao động mà ngành Tòa án dụng lao động không giao kết hợp đồng lao giải quyết tuy không nhiều như các vụ án hình động mà sử dụng hợp đồng dịch vụ hợp đồng sự vụ việc dân sự vụ việc kinh doanh thương chuyên gia hợp đồng tư vấn kỹ thuật hợp mại .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.