Thoracic epidural analgesia reduces gastric microcirculation in the pig

Thoracic epidural analgesia (TEA) is used for pain relief during and after abdominal surgery, but the effect of TEA on the splanchnic microcirculation remains debated. We evaluated whether TEA affects splanchnic microcirculation in the pig. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
260    69    2    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.